Công văn 620/GSQL-GQ4 V/v vướng mắc C/O mẫu D điện tử (Trường hợp đánh dấu vào ô “Drawback”)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 620/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu D điện tử
Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc của một số Cục Hải quan các tỉnh, thành phố vướng mắc C/O mẫu D điện tử liên quan đến thông tin về “Normal”; “Drawback” và các thông tin trên C/O điện tử do Malaysia phát hành. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với thông tin về “Normal” và “Drawback” trên C/O mẫu D điện tử:

Theo Tài liệu “Hướng dẫn thực hiện thông điệp điện tử và xử lý C/O mẫu D ATIGA điện tử” được quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương thì:

– Trường hợp đánh dấu vào ô “Normal”: C/O được cấp khi nước xuất xứ là nước cấp C/O và là nước phát hành hóa đơn (không phải trường hợp hóa đơn bên thứ ba hoặc C/O giáp lưng).

– Trường hợp đánh dấu vào ô “Drawback”: C/O được cấp thay thế cho C/O đã bị cơ quan hải quan từ chối.

2. Về thông tin trên C/O điện tử do Malaysia phát hành:

Cơ quan cấp C/O của Malaysia đã rà soát và xác nhận một số lỗi kỹ thuật khi truyền thông tin C/O mẫu D điện tử tới cơ quan hải quan nước nhập khẩu tại ô số 1, 3, 8, 9, ví dụ như: Thiếu tên và địa chỉ của nhà xuất khẩu trên ô số 1; thiếu phần trăm hàm lượng giá trị khu vực trên ô số 8.

Theo đó, trường hợp C/O điện tử gặp sự cố/lỗi kỹ thuật nêu trên thì cơ quan hải quan tiếp nhận bản C/O giấy được cấp theo đúng quy định của Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ4 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
 CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận