Công văn 5572/TCHQ-GSQL năm 2023 V/v Hàng hoá là linh kiện thiết bị khai báo đã qua sử dụng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5572/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

30/10/2023

30/10/2023

Nguyễn Thế Việt

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5572/TCHQ-GSQL
V/v Hàng hoá là linh kiện thiết bị
khai báo đã qua sử dụng
Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2394/HQTPHCM-GSQL ngày 18/8/2023 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc mặt hàng xuất khẩu khai báo thiết bị, linh kiện điện tử đã qua sử dụng (tuy nhiên chưa rõ tiêu chí có xác định là chất
thải nguy hại hay không), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu là chất thải nguy hại:

– Theo quy định tại khoản 20 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường thì: “Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nổ, gây ăn mòn, gây nhiễm độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.

– Theo khoản 1 Điều 68 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì: “Việc phân định chất thải nguy hại được thực hiện theo mã, danh mục và ngưỡng chát thải nguy hại. ”

– Việc phân định chất thải nguy hại được thực hiện theo mã, danh mục và ngưỡng chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chỉ tiết thị hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và QCVN 07:2009/BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại.

Trường hợp xác định hàng hóa là chất thải nguy hại thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2023 quy định chỉ tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; cụ thể khi xuất khẩu doanh nghiệp phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp văn bản chấp thuận xuất khẩu chất thải nguy hại.

Trường hợp không xác định là chất thải nguy hại (ví dụ: hàng, hóa là chất thải, hoặc hàng hóa đã qua sử dụng,…không thuộc đối tượng cấm xuất khẩu theo Luật Bảo vệ môi trường và Luật Quản lý ngoại thương) thì thủ tục xuất khẩu
thực hiện theo quy định về pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về quản lý ngoại thương các các văn bản hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành liên quan.

Từ phân tích trên đây, đối với vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 2394/HQTPHCM-GSQL, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ thực tế hồ sơ, hợp đồng mua bán mua bán giữa Apple Việt Nam và Apple South Asia Pte., Ltd Singapore (nhằm mục đích sửa chữa, phục hồi hay mục đích tiêu hủy tại Singapore) và thực tế hàng hóa đối chiều quy định tại Công ước Basel, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật liên quan để xác định bản chất mặt hàng làm cơ sở xác định chính sách quản lý tương ứng.

  1. Về rà soát số liệu thống kê:

Theo thông tin rà soát trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã giải quyết thủ tục thông quan đối với các lô hàng xuất khẩu là thiết bị điện tử và linh kiện điện tử đã qua sử dụng của Công ty TNHH
Apple Việt Nam cho đơn vị đối tác là Apple South Asia PTE. LTD từ năm 2016 đến nay (các tờ khai được phân luồng vàng và đỏ) mà không phản ánh vướng mắc quá trình thực hiện.

Do vậy, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh rà soát và báo cáo cơ sở giải quyết thông quan các lô hàng linh kiện điện tử đã qua sử dụng xuất khẩu được thực hiện tại đơn vị cũng như đề xuất phương án giải quyết các lô hàng tiếp theo.

Tổng cục Hải quan có ý kiến đề Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT. Nguyễn Văn Cẩn (để báo cáo);
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Thế Việt

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 5572/TCHQ-GSQL năm 2023 V/v Hàng hoá là linh kiện thiết bị khai báo đã qua sử dụng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email