Công văn 555/GSQL-GQ4 về EXPORTER trên c/o form D giáp lưng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

555/GSQL-GQ4

Công văn

Văn bản Hải Quan

01/03/2018

Đã biết

Nguyễn Nhất Kha

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 555/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O giáp lưng
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 359/HQHCM-GSQL ngày 6/2/2018 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc về C/O mẫu D giáp lưng. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 11 Phụ lục VII ban hành kèm Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương quy định về C/O giáp lưng.

Khoản 4 Điều 1 Phụ lục VII ban hành kèm Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương quy định về người xuất khẩu. Theo đó, người xuất khẩu của Singapore đứng tên trên C/O là phù hợp quy định. Điều kiện để hàng hóa được cấp C/O giáp lưng là hàng hóa phải nằm trong giám sát của hải quan nước trung gian.

Do Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh không gửi đầy đủ hồ sơ nên không đủ cơ sở để trả lời vụ việc cụ thể.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Điều 11 Phụ lục VII ban hành kèm Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương để xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ4 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 555/GSQL-GQ4 về EXPORTER trên c/o form D giáp lưng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email