Công văn 555/GSQL-GQ4 về EXPORTER trên c/o form D giáp lưng

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 555/GSQL-GQ4
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 01/03/2018
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 555/GSQL-GQ4 do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 01/03/2018.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 555/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O giáp lưng
Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 359/HQHCM-GSQL ngày 6/2/2018 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh vướng mắc về C/O mẫu D giáp lưng. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 11 Phụ lục VII ban hành kèm Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương quy định về C/O giáp lưng.

Khoản 4 Điều 1 Phụ lục VII ban hành kèm Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương quy định về người xuất khẩu. Theo đó, người xuất khẩu của Singapore đứng tên trên C/O là phù hợp quy định. Điều kiện để hàng hóa được cấp C/O giáp lưng là hàng hóa phải nằm trong giám sát của hải quan nước trung gian.

Do Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh không gửi đầy đủ hồ sơ nên không đủ cơ sở để trả lời vụ việc cụ thể.

Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại Điều 11 Phụ lục VII ban hành kèm Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương để xử lý theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ4 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email