Công văn 517/TCHQ-TXNK năm 2023 hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
______________
Số: 517/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa thuê DNCX gia công
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3487/HQTPHCM-TXNK của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc về thuế nhập khẩu sản phẩm được DNCX gia công cho doanh nghiệp nội địa khi nhập khẩu vào thị trường trong nước. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3805/TCHQ-TXNK ngày 14/9/2022, 1608/TCHQ-TXNK ngày 6/5/2022, số 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/7/2021, số 5589/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2020 hướng dẫn thực hiện, theo đó: Trường hợp doanh nghiệp nội địa giao hàng hóa để thuê DNCX gia công thì sản phẩm thuê DNCX gia công nhập khẩu vào nội địa Việt Nam phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ. Trị giá tính thuế nhập khẩu là tiền thuê gia công, trị giá của nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình gia công do phía nước ngoài cung cấp và các khoản điều chỉnh (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, không tính vào trị giá tính thuế trị giá của vật tư, nguyên liệu mà doanh nghiệp nội địa đưa đi gia công tại DNCX.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK(3b)
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận