Công văn 496/TCHQ-KTSTQ trị giá FOB vẫn có thể được thể hiện tại ô số 9 của C/O mẫu AK ngoài tiêu chí RVC

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 496/TCHQ-KTSTQ
V/v kiến nghị C/O mẫu AK
Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại Phú Gia.
(Địa chỉ: Số 23, Ngõ 337, đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội).

Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) nhận được công văn số 05-17/CV-PG ngày 16/10/2017 của Công ty TNHH Thương Mại Phú Gia kiến nghị về các tiêu chí trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), sau khi xem xét nội dung kiến nghị, Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

– Căn cứ Phụ lục VII hướng dẫn kê khai C/O mẫu AK của Quyết định số 02/2007/QĐ-BTM ngày 08/01/2007 của Bộ Thương Mại về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 17/2009/TT-BCT ngày 29 tháng 6 năm 2009:

“9. Ô số 8: hướng dẫn cụ thể như sau: ghi tiêu chí xuất xứ (WO, RVC, CTH, CTC…).

10. Ô số 9: trọng lượng cả bì của hàng hóa (hoặc số lượng khác) và giá trị FOB.”

– Hướng dẫn của Bộ Công thương tại công văn số 105/XNK-XXHH ngày 27/02/2014:

“2. Ghi trị giá FOB trên ô số 9 của C/O mẫu AK

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, việc ghi trị giá FOB trên C/O mẫu AK được thực hiện như sau:

– Chỉ ghi trị giá FOB tại ô số 9 của C/O mẫu AK sửa đổi đối với những mặt hàng áp dụng tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực (RVC). Tuy nhiên, tùy theo yêu cầu của nước nhập khẩu hoặc yêu cầu của người đề nghị cấp C/O AK, trị giá FOB vẫn có thể được thể hiện tại ô số 9 của C/O mẫu AK sửa đổi khi áp dụng các tiêu chí xuất xứ khác ngoài tiêu chí RVC”.

Như vậy, việc ghi trị giá FOB tại ô số 9 C/O mẫu AK khi áp dụng tiêu chí xuất xứ khác ngoài tiêu chí RVC không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan Hải Phòng để được giải quyết theo thẩm quyền và quy định./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục trưởng (để b/c);
– Cục KTSTQ (để t/h);
– Lưu: VT, KTSTQ (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email