Công văn 4357/TCHQ-GSQL năm 2022 vướng mắc về việc xuất nhập khẩu tại chỗ của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Thuộc tính văn bản

Số VB:4357/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:17/10/2022
Hiệu lực:17/10/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4357/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 17/10/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4357/TCHQ-GSQL
V/v vướng mc quyền xuất khu, nhập khẩu
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

nh gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 1954/HQBD-GSQL ngày 5/9/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương phản ánh vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam:

– Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

– Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan thì người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình. Do vậy, doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chỗ (người khai hải quan) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

2. Về thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân không có hiện diện tại Việt Nam:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ quy định tại Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/5/2007 của Chính phủ để thực hiện.

3. Một số nội dung khác đề cập tại công văn số 1954/HQBD-GSQL ngày 5/9/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương, vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương trao đổi với các đơn vị liên quan liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email