Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4357/TCHQ-GSQL
V/v vướng mc quyền xuất khu, nhập khẩu
Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2022

nh gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 1954/HQBD-GSQL ngày 5/9/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương phản ánh vướng mắc liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam:

– Thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ.

– Căn cứ quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan thì người khai hải quan chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự xác thực của nội dung đã khai và các chứng từ đã nộp, xuất trình. Do vậy, doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chỗ (người khai hải quan) phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam.

2. Về thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân không có hiện diện tại Việt Nam:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương căn cứ quy định tại Nghị định số 90/2007/NĐ-CP ngày 31/5/2007 của Chính phủ để thực hiện.

3. Một số nội dung khác đề cập tại công văn số 1954/HQBD-GSQL ngày 5/9/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công Thương, vì vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương trao đổi với các đơn vị liên quan liên hệ với Bộ Công Thương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Công văn 4357/TCHQ-GSQL năm 2022 vướng mắc về việc xuất nhập khẩu tại chỗ của thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4357/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

17/10/2022

17/10/2022

Mai Xuân Thành

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 4357/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 17/10/2022.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận