Công văn 1552/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v kiểm tra Giấy phép CITES hàng xuất khẩu

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:1552/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:29/04/2022
Ngày HL:29/04/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 1552/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 29/04/2022.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1552/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra Giấy phép CITES hàng xuất khẩu
Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 383/TCHQ-GSQL ngày 08/2/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nằm trong Danh mục CITES, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu thuộc Danh mục CITES có nguồn gốc từ hàng hóa nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc:

1. Hướng dẫn người khai hải quan khai số tờ khai nhập khẩu trên ô “Ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặc ô “Ghi chép khác” của tờ khai hải quan giấy.

2. Khi kiểm tra hồ sơ hải quan, công chức hải quan ghi rõ số tờ khai hải quan nhập khẩu trên ô số 15 của Giấy phép CITES hàng tái xuất.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan tỉnh Long An;
– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email