Công văn 4211/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v thuế CBPG, CTC đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

4211/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

07/10/2022

07/10/2022

Nông Phi Quảng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4211/TCHQ-TXNK
V/v thuế CBPG, CTC đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng
Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

nh gửi: Công ty CPHH Vedan Việt Nam.
(Quốc lộ 51A, ấp 1A, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0907/22/CV-VDN ngày 17/9/2022 của Công ty CPHH Vedan Việt Nam về việc kiến nghị không áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp với lô hàng đường thô xuất xứ từ Thái Lan nhiễm dầu thay đổi mục đích sử dụng. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5, khoản 6 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2015/QH13 quy định thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp là thuế nhập khẩu bổ sung;

Căn cứ khoản 3, khoản 4 Điều 15 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2015/QH13 quy định Bộ Công Thương quyết định việc áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ; Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu, nộp, hoàn trả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ;

Căn cứ khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ quy định hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu;

Căn cứ khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.

Căn cứ khoản 7 Điều 39 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 23 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định việc kê khai, thu nộp, hoàn thuế đối với thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và pháp luật liên quan;

Căn cứ quy định tại Quyết định số 1578/QĐ-BCT ngày 15/6/2021 của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía phân loại theo mã HS 1701.13.00; 1701.14.00; 1701.91.00; 1701.99.10; 1701.99.90; và 1702.90.91 được nhập khẩu vào Việt Nam, có xuất xứ từ Vương quốc Thái Lan. Hiệu lực áp dụng từ ngày 16/6/2021 và thời hạn áp dụng 05 năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp hàng hóa của Công ty CPHH Vedan Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, hàng hóa này đã thông quan nhưng sau đó thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa thì phải kê khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới.

Tổng cục Hải quan có ý kiến như trên để Công ty CPHH Vedan Việt Nam biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Văn phòng – BTC (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (03).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 4211/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v thuế CBPG, CTC đối với hàng hóa thay đổi mục đích sử dụng

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email