Công văn 3905/GSQL-GQ4 về transit đối với c/o form CPTPP

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3905/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
(Đ/c: số 25, phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/TP-XNK của Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P nêu vướng mắc liên quan đến chứng từ xác nhận hàng quá cảnh trong Hiệp định CPTPP, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại mục 7 Khoản 4 bổ sung Điều 7a Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định để thực hiện. (Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 có hiệu lực thực hiện từ ngày 21/10/2019).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ4 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

Chia sẻ bài viết này tới

×

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận