Công văn 3905/GSQL-GQ4 về transit đối với c/o form CPTPP

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3905/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O
Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
(Đ/c: số 25, phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 01/TP-XNK của Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P nêu vướng mắc liên quan đến chứng từ xác nhận hàng quá cảnh trong Hiệp định CPTPP, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Công ty nghiên cứu quy định tại mục 7 Khoản 4 bổ sung Điều 7a Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định để thực hiện. (Thông tư 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 có hiệu lực thực hiện từ ngày 21/10/2019).

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ4 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn
Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email