Công văn 3469/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý thuế hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3469/TCHQ-TXNK

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

09/07/2021

Đã biết

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3469/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế hàng hóa của DNCX
Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1675/HQQNg-NV ngày 22/12/2020; số 115/HQQNg-NV ngày 2/2/2021; số 223/HQQNg-Nv ngày 9/3/2021; số 635/HQQNg-NV ngày 7/6/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc xử lý đối với hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) bị thiệt hại do hỏa hoạn. Về vấn đề này, Tống cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Mensa Industries:

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa nhập khẩu từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Luật Hải quan số 54/2014/QH12 quy định trong địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan hải quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa, phương tiện vận tải và xử lý vi phạm pháp luật về hải quan phù hợp với pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 52 Luật Quản lý thuế số 78/2019/QH13 thì cơ quan hải quan ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp sau: “Trường hợp khác do cơ quan hải quan hoặc cơ quan khác phát hiện việc kê khai, tính thuế không đúng với quy định của pháp luật.”

Căn cứ Điều 8 Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 2/1/2015 của Chính phủ quy định trụ sở, kho hàng của doanh nghiệp chế xuất thuộc phạm vi địa bàn hoạt động hải quan.

Căn cứ Điều 6 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì hàng hóa, phương tiện vận tải trong địa bàn hoạt động hải quan thuộc đối tượng chịu sự giám sát hải quan.

Căn cứ Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định thủ tục thuê kho bên ngoài DNCX để lưu giữ nguyên liệu, sản phẩm của DNCX, quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 59 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC) của Bộ Tài chính quy định kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu khi có dấu hiệu xác định tổ chức, cá nhân bán nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị, sản phẩm vào nội địa nhưng không khai hải quan.

Căn cứ Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC) của Bộ Tài chính quy định về việc doanh nghiệp (bao gồm cả DNCX) lập và nộp báo cáo quyết toán về tình hình xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

Trên cơ sở công văn số 6537/TCHQ-GSQL ngày 8/11/2018 của Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn về thủ tục thuê kho ngoài đối với việc lưu giữ máy móc, thiết bị của Công ty TNHH Mensa Industries.

Căn cứ các quy định nêu trên thì Công ty TNHH Mensa Industries là DNCX thuộc địa bàn giám sát của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi , việc DNCX đưa hàng hóa ra thuê kho ngoài phải có thông báo tới cơ quan hải quan và được cơ quan hải quan đồng ý để đảm bảo việc quản lý, theo dõi hàng hóa lưu giữ phục vụ đúng mục đích sản xuất. Tuy nhiên, theo báo cáo tại công văn số 223/HQQNg-NV; số 653/HQQNg-NV của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và các hồ sơ, tài liệu đính kèm thì Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi không khẳng định việc thực hiện quản lý, giám sát đầy đủ, chặt chẽ về số lượng, chủng loại hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Mensa Industries mà theo báo cáo, giải trình của doanh nghiệp đã tự ý đưa ra kho thuê ngoài phạm vi kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan đến khi bị thiệt hại do hỏa hoạn. Đơn vị chỉ ghi nhận và xác định hàng hóa bị thiệt hại trên cơ sở khai báo, giải trình của doanh nghiệp và các hồ sơ, tài liệu của các cơ quan đơn vị khác do doanh nghiệp cung cấp. Do vậy, để xử lý thuế và xử lý việc xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi tổ chức kiểm tra báo cáo quyết toán đối với tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu sản xuất hàng hóa xuất khẩu; kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH Mensa Industries. Kết quả kiểm tra nếu có sự chênh lệch giữa số lượng nguyên liệu, vật tư và máy móc, thiết bị còn tồn trong kho, xưởng của Công ty với số lượng nguyên liệu, vật tư và máy móc, thiết bị nhập khẩu theo các tờ khai nhập khẩu ban đầu do Công ty kê khai thì thực hiện ấn định thuế đối với số hàng hóa chênh lệch nêu trên.

2. Về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 45/QĐ-XPVPHC ngày 20/11/2020:

Do không có căn cứ để xác định số hàng hóa bị thiệt hại do hỏa hoạn nêu trên là hàng hóa Công ty TNHH Mensa Industries khai báo tự ý đưa ra kho thuê ngoài, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi đối chiếu quy định tại Điều 6b Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ để xem xét việc hủy Quyết định xử phạt nêu trên theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Lưu VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3469/TCHQ-TXNK năm 2021 xử lý thuế hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email