Công văn 3318/GSQL-GQ4 về việc Hs code trên CO khác với Hs code của hàng hóa thực nhập (ĐÃ CÓ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI)

Thuộc tính văn bản

Số VB:3318/GSQL-GQ4
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng cục hải quan
Ngày VB:19/10/2018
Hiệu lực:19/10/2018
Người ký:Nguyễn Nhất Kha
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 3318/GSQL-GQ4 do Tổng cục hải quan ban hành ngày 19/10/2018.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3318/GSQL-GQ4
V/v sự khác biệt mã số HS

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2009/HQĐNa-GSQL ngày 12/10/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai vướng mắc về sự khác biệt về mã số HS trên C/O với mã số HS hàng hóa thực nhập. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương và Thông tư số 38/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì về nguyên tắc hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa được cấp trên C/O phải thống nhất về tên gọi, mô tả hàng hóa và mã số HS hàng hóa nhập khẩu.

Đối với trường hợp của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nêu tại công văn số 2009/HQĐNa-GSQL ngày 12/10/2018 thì mặt hàng nhập khẩu khai báo trên C/O không phải là hàng hóa thực nhập, C/O không được xem xét chấp nhận.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện từ chối C/O số tham chiếu KL-201803-CCF-15459-U-027507 cấp ngày 15/3/2018 theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
– Văn phòng Tổng cục (để biết);
– Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email