Công văn 3318/GSQL-GQ4 về việc Hs code trên CO khác với Hs code của hàng hóa thực nhập (ĐÃ CÓ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI)

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3318/GSQL-GQ4

Công văn

Tổng cục hải quan

19/10/2018

19/10/2018

Nguyễn Nhất Kha

Sáng/tối:

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3318/GSQL-GQ4
V/v sự khác biệt mã số HS

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2009/HQĐNa-GSQL ngày 12/10/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai vướng mắc về sự khác biệt về mã số HS trên C/O với mã số HS hàng hóa thực nhập. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương và Thông tư số 38/2018/TT-BCT ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì về nguyên tắc hàng hóa nhập khẩu và hàng hóa được cấp trên C/O phải thống nhất về tên gọi, mô tả hàng hóa và mã số HS hàng hóa nhập khẩu.

Đối với trường hợp của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nêu tại công văn số 2009/HQĐNa-GSQL ngày 12/10/2018 thì mặt hàng nhập khẩu khai báo trên C/O không phải là hàng hóa thực nhập, C/O không được xem xét chấp nhận.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai thực hiện từ chối C/O số tham chiếu KL-201803-CCF-15459-U-027507 cấp ngày 15/3/2018 theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
– Văn phòng Tổng cục (để biết);
– Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Nhất Kha

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3318/GSQL-GQ4 về việc Hs code trên CO khác với Hs code của hàng hóa thực nhập (ĐÃ CÓ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI)

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)