Công văn 4014/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v thông báo ngày nghỉ lễ, mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi AK, KV

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 4014/TCHQ-GSQL
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 13/08/2021
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Âu Anh Tuấn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 4014/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 13/08/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______

Số: 4014/TCHQ-GSQL
V/v thông báo ngày nghỉ lễ, mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       _______________ 

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở thông báo qua thư điện tử của Hải quan Hàn Quốc, Ban thư ký ASEAN và Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương), Tổng cục Hải quan cập nhật các thông tin sau:

1. Cập nhật thông tin con dấu, chữ ký của cơ quan có thắm quyền cấp C/O mẫu AK, KV của Hàn Quốc trên Hệ thông thông tin điện tử hải quan bao gồm:

– Anyang Customs: hiệu lực từ ngày 02/8/2021;

– Ulsan Customs: hiệu lực từ ngày 09/8/2021.

2. Cập nhật ngày nghỉ lễ trong 06 tháng cuối năm 2021 của Hàn Quốc để hỗ trợ xác định tính hợp lệ của C/O mẫu AK, KV do Hàn Quốc cấp trong trường hợp C/O cấp sau, bao gồm:

– Ngày 16/8/2021 (Thứ Hai, Independence Day),

– Ngày 04/10/2021 (Thứ Hai, National Foundation Day),

– Ngày 11/10/2021 (Thử Hai, Llangeul Day).

Tổng cục Hải quan thông bao để các đơn vị biết, thực hiện ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT & TKHQ (để phối hợp);
– Cục KTSTQ (để phối hợp);
– Lưu: VT,GSQL (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC  GSQL VỀ HQ      Âu Anh Tuấn

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email