Công văn 4014/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v thông báo ngày nghỉ lễ, mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi AK, KV

Thuộc tính văn bản

Số VB:4014/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:13/08/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Âu Anh Tuấn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4014/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 13/08/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
_______

Số: 4014/TCHQ-GSQL
V/v thông báo ngày nghỉ lễ, mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       _______________ 

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở thông báo qua thư điện tử của Hải quan Hàn Quốc, Ban thư ký ASEAN và Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương), Tổng cục Hải quan cập nhật các thông tin sau:

1. Cập nhật thông tin con dấu, chữ ký của cơ quan có thắm quyền cấp C/O mẫu AK, KV của Hàn Quốc trên Hệ thông thông tin điện tử hải quan bao gồm:

– Anyang Customs: hiệu lực từ ngày 02/8/2021;

– Ulsan Customs: hiệu lực từ ngày 09/8/2021.

2. Cập nhật ngày nghỉ lễ trong 06 tháng cuối năm 2021 của Hàn Quốc để hỗ trợ xác định tính hợp lệ của C/O mẫu AK, KV do Hàn Quốc cấp trong trường hợp C/O cấp sau, bao gồm:

– Ngày 16/8/2021 (Thứ Hai, Independence Day),

– Ngày 04/10/2021 (Thứ Hai, National Foundation Day),

– Ngày 11/10/2021 (Thử Hai, Llangeul Day).

Tổng cục Hải quan thông bao để các đơn vị biết, thực hiện ./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT & TKHQ (để phối hợp);
– Cục KTSTQ (để phối hợp);
– Lưu: VT,GSQL (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC  GSQL VỀ HQ      Âu Anh Tuấn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email