Công văn 185/GSQL-GQ4 năm 2024 về sự khác biệt hs code trên c/o form E

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

185/GSQL-GQ4

Công văn

Văn bản Hải Quan

07/02/2024

07/02/2024

Đào Duy Tám

Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 185/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu E
Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2024

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 303/HQTPHCM-GSQL ngày 02/02/2024 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc mã số HS trên các C/O mẫu E có số tham chiếu E236798618260028; E236798618260026 và E236798618260027 khác với mã số HS theo Thông báo kết quả phân tích phân loại, Cục Giám sắt quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua báo cáo và hồ sơ gửi kèm tại công văn dẫn trên của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh cho thấy:

+ Tiêu chí xuất xứ theo mã số HS (540.61) khai trên các C/O mẫu E là PE;

+ Tiêu chí xuất xứ theo mã số HS (5801.36 và 5903.90) theo kết quả Thông báo kết quả phân tích phân loại là RVC 40% (do mã số HS này không nằm trong Phụ lục Ï quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BCT nên áp dụng quy định tại điểm 1(a) Điều 7 Thông tư số 12/2019/TT-BCT xác định tiêu chí xuất xứ theo tiêu chí chung là RVC 40%).

Do đó, căn cứ khoản 2 Điểu 16 Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính, trường hợp tiêu chí xuất xứ khai báo trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa là hàng hóa được sản xuất toàn bộ từ nguyên vật liệu có xuất xứ (PE hoặc RVC100%), sự khác biệt về mã số hàng hóa không ảnh đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (trừ trường hợp tiêu chí xuất xứ áp dụng theo mã số hàng hóa trên tờ khai hải quan phải đạt WO), cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp.
không có nghỉ ngờ nào khác về tính chính xác của các thông tỉn khai báo trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./,


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ4 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám

trên c/o form e có tiêu chí là PE nhưng hs code trên tờ khai tiêu chí RVC thì => sự khác biệt về mã số hàng hóa không ảnh đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 185/GSQL-GQ4 năm 2024 về sự khác biệt hs code trên c/o form E

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email