Công văn 1416/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1416/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

22/04/2022

Đã biết

Mai Xuân Thành

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1416/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc
Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc giải quyết các kiến nghị tại công văn số 2017/HQHN-GSQL ngày 09/07/2021 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội về việc thủ tục hải quan đối với xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc và trên cơ sở ý kiến của các đơn vị: UBND thành phố Hà Nội tại công văn số 4155/UBND-KT ngày 22/11/2021, Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 733/BGTVT-VT ngày 24/01/2022, Bộ Công Thương tại công văn số 574/BCT-XNK ngày 09/02/2022, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc tại các Chi cục Hải quan quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình và cảng cạn Long Biên như sau:

1. Về việc phân luồng kiểm tra hàng hóa

Việc phân luồng kiểm tra đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu theo nguyên tắc quản lý rủi ro được quy định tại Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn Luật. Áp dụng tiêu chí phân luồng kiểm tra thực tế hàng hóa đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trên cơ sở kết quả đánh giá tuân thủ, phân loại mức độ rủi ro doanh nghiệp, dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm.

2. Về việc đưa hàng về bảo quản

Căn cứ quy định tại điểm g khoản 3 điều 22 Luật Hải quan; Quyết định số 38/2017/QĐ-TTg ngày 18/8/2017 được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 07/2021/QĐ-TTg ngày 02/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ thì doanh nghiệp nhập khẩu ô tô nguyên chiếc được làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (quản lý cảng cạn ICD Mỹ Đình) và Chi cục Hải quan Gia Thụy (quản lý cảng cạn Long Biên) thuộc Cục Hải quan thành phố Hà Nội. Việc đưa hàng hóa về địa điểm kiểm tra tại kho, bãi của doanh nghiệp để thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa và bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Cục Đăng kiểm Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và pháp luật chuyên ngành.

3. Về điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với địa điểm kiểm tra, bảo quản

Kho, bãi của doanh nghiệp đề nghị được đưa hàng về địa điểm kiểm tra để thực hiện việc kiểm tra thực tế hàng hóa và bảo quản trong khi chờ kết quả kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của Cục Đăng kiểm Việt Nam phải đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan theo Luật Hải quan, cụ thể như sau:

a) Kho, bãi có địa chỉ rõ ràng, được ngăn cách với khu vực xung quanh bằng tường rào, đáp ứng yêu cầu kiểm tra, giám sát của cơ quan hải quan;

b) Có hệ thống camera kết nối trực tuyến với cơ quan Hải quan quản lý và cung cấp tài khoản hệ thống camera giám sát để Tổng cục Hải quan theo dõi, giám sát hàng hóa đưa vào, lưu giữ, đưa ra tại địa điểm này. Camera phải quan sát được mọi vị trí của kho, bãi vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ), dữ liệu của camera được lưu giữ tối thiểu trong 6 tháng.

4. Về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

Thủ tục kiểm tra, giám sát hải quan đối với mặt hàng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu chuyển cửa khẩu thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trường hợp tờ khai được Hệ thống phân luồng đỏ (kiểm tra tỷ lệ hàng hóa), cơ quan hải quan thực hiện quy định tại Điều 33 Luật Hải quan, Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, cụ thể như sau:

a) Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện:

– Kiểm tra hồ sơ theo quy định và cập nhật kết quả kiểm tra. Thông báo người khai hải quan vận chuyển hàng về để kiểm tra thực tế và bảo quản hàng hóa trong khi chờ kết quả kiểm tra, trong đó nêu rõ số lượng xe phải mang về để kiểm tra, tên, mã và địa chỉ địa điểm kiểm tra. Cập nhật quyết định cho phép vận chuyển hàng về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tại Hệ thống e-Customs; Lập thông tin về Biên bản bàn giao để xác định địa điểm hàng hóa sẽ được vận chuyển đến để kiểm tra trên Hệ thống e-Customs thông qua chức năng “F. Biên bản bàn giao” – “1.1 Đề xuất lập biên bản bàn giao” trong đó nêu rõ Danh sách container hoặc Danh sách hàng hóa cần niêm phong.

– Kiểm tra thực tế hàng hóa và xử lý kết quả kiểm tra theo quy định. Phối hợp với cơ quan Đăng kiểm tiến hành việc kiểm tra thực tế hàng hóa và kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

b) Chi cục Hải quan cửa khẩu thực hiện:

– Niêm phong hàng hóa (trừ trường hợp không phải niêm phong hải quan theo quy định tại khoản 4 Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính), lập biên bản bàn giao đối với Danh sách container hoặc Danh sách hàng hóa mà Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thông báo, thực hiện các thủ tục theo quy định tại tiết d khoản 4 Điều 50 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

5. Trách nhiệm của Cục Hải quan thành phố Hà Nội và Cục Hải quan quản lý cửa khẩu nhập

– Tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đưa về địa điểm của doanh nghiệp để thực hiện kiểm tra, bảo quản theo quy định tại Luật Hải quan; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và hướng dẫn nêu trên.

– Cục Hải quan thành phố Hà Nội thực hiện kiểm tra việc bảo quản nguyên trạng hàng hóa tại địa điểm cho đến khi hàng hóa được cơ quan Hải quan xác nhận thông quan theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo, phản ánh cụ thể về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) để được xem xét, hướng dẫn giải quyết.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị biết và triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục QLRR, Cục ĐTCBL;
– Cục HQ tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Hồ Chí Minh,
Đà Nẵng, Quảng Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu và Thanh Hóa;
– Lưu: VT, GSQL (5b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 1416/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với ô tô nhập khẩu nguyên chiếc

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email