Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục hàng hóa có khả năng gây mấy an toàn của Bộ NNPTNT

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

28/2017/TT-BNNPTNT

Thông tư

bộ NN&PTNT

25/12/2017

Hết hiệu lực

Hà Công Tuấn

Sáng/tối:

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 28/2017/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi tắt là Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 07 tháng 02 năm 2018.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 50/2010/TT-BNNPTNT ngày 30/8/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư số 44/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/6/2011 về bổ sung danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở được dẫn chiếu áp dụng trong thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản mới tương ứng thì áp dụng theo các văn bản mới đó.

4. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được soát xét sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu quản lý. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để sửa đổi.

Nơi nhận:
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Văn phòng Chính phủ;

– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố;
– Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
– Công báo, Website Chính phủ;
– Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ NN&PTNT;

– Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hà Công Tuấn

PHỤ LỤC

DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM

QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2017/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên sản phẩm/ hàng hóa

Căn cứ kiểm tra

Phương thức kiểm tra hàng nhập khẩu và văn bản điều chỉnh

1Giống cây trồng
1.1Giống lúaQCVN 01-50:2011/BNNPTNT;

QCVN 01-51:2011/BNNPTNT;

QCVN 01-54:2011/BNNPTNT;

– Kiểm tra trước thông quan.

-Thông tư số 46/2015/TT-BNNPTNT, ngày 15/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng.

1.2Giống ngôQCVN 01-47:2011/BNNPTNT;

QCVN 01-53:2011/BNNPTNT

1.3Giống lạcQCVN 01-48:2011/BNNPTNT
1.4Giống đậu tươngQCVN 01-49:2011/BNNPTNT
1.5Giống khoai tâyQCVN 01-52:2011/BNNPTNT
2Giống vật nuôi
2.1NgựaTCVN 9371:2012-Kiểm tra sau thông quan.

Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

-Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua bán gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

2.2BòTCVN 9120:2011;

QCVN 01 – 43: 2011/BNNPTNT;

QCVN 01 – 44: 2011/BNNPTNT

2.3TrâuTCVN 9370:2012;

QCVN 01 – 76: 2011/BNNPTNT

2.4LợnTCVN 9111:2011;

TCVN 9713:2013;

QCVN 01-148/2013/BNNPTNT

2.5TCVN 9715:2013;

QCVN 01 – 72: 2011/BNNPTNT

2.6CừuQCVN 01 – 71: 2011/BNNPTNT
2.7GàTCVN 9117:2011;

QCVN 01 – 46: 2011/BNNPTNT

2.8VịtQCVN 01 – 45: 2011/BNNPTNT
2.9NganQCVN 01 – 73: 2011/BNNPTNT
2.10ThỏTCVN 9714:2013;

QCVN 01 – 75: 2011/BNNPTNT

2.11Đà điểuTCVN 8922:2011;

QCVN 01-102:2012/BNNPTNT

2.12OngQCVN 01-101:2012/BNNPTNT
2.13TằmTCVN 10737:2015;

QCVN 01 – 74: 2011/BNNPTNT

2.14Tinh bò sữa, bò thịtTCVN 8925:2012-Kiểm tra trước thông quan.

Thông tư số 19/2011/TT-BNNPTNT ngày 6/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

-Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/2/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý, mua bán gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản.

3Giống thủy sảnTCVN 8398:2012;

TCVN 8399:2012;

TCVN 9388:2014;

TCVN 9389:2014;

TCVN 9586:2014;

TCVN 9963:2014;

TCVN 10257:2014;

TCVN 10462:2014;

TCVN 10463:2014;

TCVN 10464:2014;

TCVN 10465:2014

– Kiểm tra trước thông quan.

-Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý giống thủy sản.

4Thuốc thú y, nguyên liệu thuốc thú yDược điển Việt Nam;

Dược điển Anh;

Dược điển Mỹ;

Dược điển Châu Âu;

QCVN 01-03:2009/BNNPTNT,

QCVN 22:2016/BTC;

TCVN 8684:2011;

TCVN 8685-1:2011;

TCVN 8685-2:2011;

TCVN 8685-3:2011;

TCVN 8685-4:2011;

TCVN 8685-5:2011;

TCVN 8685-6:2011;

TCVN 8685-7:2011;

TCVN 8685-8:2011;

TCVN 3298: 2010;

TCVN 8685-9:2014;

TCVN 8685-10:2014;

TCVN 8685-11:2014;

TCVN 8685-12:2014;

TCVN 8685-13:2014;

TCVN 8685-14:2017;

TCVN 8685-15:2017;

TCVN 8685-16:2017;

TCVN 8685-17:2017;

TCVN 8685-18:2017;

TCVN 8685-19:2017;

TCVN 8686-1:2011;

TCVN 8686-2:2011;

TCVN 8686-3:2011;

TCVN 8686-4:2011;

TCVN 8686-5:2011;

TCVN 8686-6:2011;

TCVN 8686-7:2011;

Hướng dẫn chẩn đoán và kiểm nghiệm vắc xin động vật trên cạn của Tổ chức Thú y thế giới;

Tiêu chuẩn Asean về vắc xin thú y.

-Kiểm tra trước thông quan.

-Thông tư số 13/2016/TT-BNNPTNT ngày 02/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý thuốc thú y.

5Thức ăn chăn nuôi
5.1Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh và thức ăn đậm đặc cho lợn, gà, chim cút, vịt, ngan.

Thức ăn tinh hỗn hợp cho bê, bò thịt.

Tiêu chuẩn cơ sở do đơn vị tự công bố áp dụng;

QCVN 01- 183: 2016/BNNPTNT

-Kiểm tra trước thông quan.

-Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về thức ăn chăn nuôi, thủy sản

-Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

5.2Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho động vật cảnh (chim, chó, mèo và động vật cảnh khác)Tiêu chuẩn cơ sở do đơn vị tự công bố áp dụng
5.3Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đơn cho gia súc, gia cầm.Tiêu chuẩn cơ sở do đơn vị tự công bố áp dụng;

QCVN 01 – 78: 2011/BNNPTNT

5.4Thức ăn bổ sung, phụ gia thức ăn cho gia súc, gia cầm.Tiêu chuẩn cơ sở do đơn vị tự công bố áp dụng
6Thức ăn thủy sảnTCVN 9964:2014;

TCVN 10300:2014;

TCVN 10301:2014;

TCVN 10325:2014;

TCVN 11754:2016;

Tiêu chuẩn cơ sở do cơ sở công bố áp dụng

-Kiểm tra trước thông quan.

-Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về thức ăn chăn nuôi, thủy sản

-Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

7Thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật (nguyên liệu) và thuốc bảo vệ thực vật thành phẩmTCVN 8143:2009;

TCVN 8144:2009;

TCVN 8145:2009;

TCVN 8380:2010;

TCVN 8381:2010;

TCVN 8382:2010;

TCVN 8383:2010;

TCVN 8384:2010;

TCVN 8385:2010;

TCVN 8386:2010;

TCVN 8387:2010;

TCVN 8388:2010;

TCVN 8983:2011;

TCVN 8984:2011;

TCVN 9475:2012;

TCVN 9476:2012;

TCVN 9477:2012;

TCVN 9478:2012;

TCVN 9479:2012;

TCVN 9480:2012;

TCVN 9481:2012;

TCVN 9482:2012;

TCVN 9483:2012;

TCVN 10157:2013;

TCVN 10158:2013;

TCVN 10159:2013;

TCVN 10160:2013;

TCVN 10161:2013;

TCVN 10162:2013;

TCVN 10163:2013;

TCVN 10164:2013;

TCVN 8749:2014;

TCVN 8750:2014;

TCVN 8751:2014;

TCVN 8752:2014;

TCVN 8050:2016;

TCVN 10979:2016;

TCVN 10980:2016;

TCVN 10981:2016;

TCVN 10982:2016;

TCVN 10983:2016;

TCVN 10984:2016;

TCVN 10985:2016;

TCVN 10986:2016;

TCVN 10987:2016;

TCVN 10988:2016;

TCVN 11729:2016;

TCVN 11730:2016;

TCVN 11731:2016;

TCVN 11732:2016;

TCVN 11733:2016;

TCVN 11734:2016;

TCVN 11735:2016;

TCVN 12017:2017

Tiêu chuẩn cơ sở của Cục Bảo vệ thực vật.

-Kiểm tra trước thông quan.

-Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

8Phân bónPhụ lục V, Nghị định số 108/2017/NĐ-CP-Kiểm tra trước thông quan.

-Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 của Chính phủ về quản lý phân bón.

9Muối
9.1Muối thực phẩmQCVN 9-1:2011/BYT;

QCVN 8-2:2011/BYT

-Kiểm tra trước thông quan.

-Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kiểm tra muối nhập khẩu.

9.2Muối công nghiệpTCVN 9640:2013;

QCVN 8-2:2011/BYT

9.3Muối tinhTCVN 9639:2013;

QCVN 8-2:2011/BYT

10*Công trình thuỷ lợi, đê điều
10.1.Hồ chứa nướcQCVN 04-05: 2012/BNNPTNT
10.2ĐậpQCVN 04-05: 2012/BNNPTNT
10.3CốngQCVN 04-05: 2012/BNNPTNT
10.4Trạm bơmQCVN 04-05: 2012/BNNPTNT
10.5Đường ống dẫn nướcQCVN 04-05: 2012/BNNPTNT
10.6Kênh và công trình trên kênhQCVN 04-05: 2012/BNNPTNT
10.7QCVN 04-05: 2012/BNNPTNT
10.8Bờ bao thủy lợiQCVN 04-05: 2012/BNNPTNT
10.9ĐêTCVN 10404:2015;

TCVN 8481:2010;

TCVN 8480:2010;

TCVN 8227:2009;

TCVN 9902:2016;

TCVN 9901:2014

10.10Kè bảo vệ mái đêTCVN 8419:2010
10.11Công trình phân lũTCVN 8303:2009
10.12Cống qua đêTCVN 9151:2012;

TCVN 9116:2012;

TCVN 8418:2010;

TCVN 8301:2009;

TCVN 8300:2009;

TCVN 8299:2009

10.13Trạm bơm, âu thuyền trong phạm vi bảo vệ đê điềuTCVN 9142:2012;

TCVN 9146:2012;

TCVN 8423:2010

* Ghi chú: Các sản phẩm, hàng hóa thuộc nhóm Công trình thuỷ lợi, đê điều không phải kiểm tra khi thông quan

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT; 50/2010/TT-BNNPTNT; 44/2011/TT-BNNPTNT\ Bị thay thế bởi: 14/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục hàng hóa có khả năng gây mấy an toàn của Bộ NNPTNT

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email