Quyết định 1071 /QĐ-BKHCN năm 2022 Vv về việc chỉ định tổ chức giám định (thu hồi giấy phép giám định công ty Đại Minh Việt)

BỘ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1071 /QĐ-BKHCN

Hà nội, ngày 23 tháng 06 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Thu hồi Quyết định số 3433/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 12 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chỉ định tổ chức giám định

—————————

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày ló tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ Sung một. SỐ. điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phú 49 ẨN chỉ tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số 18/2019/QÐ- TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyên công nghệ đã qua sử đụng;

Căn cứ Quyết định số 2302/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc giao Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ ký Quyết định chỉ định tổ chức giám định thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyên công nghệ đã qua sử dụng;

Căn cứ Quyết định số 3433/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chỉ định tổ chức giám định;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Quyết định số 3433/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chỉ định tổ chức giám định đối với Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt có địa chỉ tại 22 đường 546 phường Phước Long A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lý do: Ngày 09 tháng 6 năm 2022, Tông cục trưởng Tông cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 965/QĐ-TĐC về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giám định đã cấp cho Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt. Do đó, Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt không bảo đảm điều kiện đối với tô chức đánh giá sự phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 18a Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
sô 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chỉ tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Quyết định số 18/2019/QĐ- -TTg ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định số 3433/QĐ-BKHCN ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc chỉ định tổ chức giám định không còn hiệu lực pháp luật.

Điều 3. Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như điều 3 để thực hiện;
– Bộ trưởng (để báo cáo);
– TT. Lê Xuân Định (để báo › cáo);
– Tông cục Hải quan (để phối hợp);
– Cổng thông tin điện tử Bộ (để đăng tải);
– Lưu VT, Vụ ĐTG(LTH).
TUQ. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH
VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ
Nguyễn Thị Ngọc Diệp
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận