Quyết định 01/QĐ-BKHCN công bố văn bản hết hiệu lực thuộc bộ KHCN

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

01/QĐ-BKHCN

Quyết định

Bộ KHCN

03/01/2023

03/01/2023

Nguyễn Hoàng Giang

Sáng/tối:
BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 01/QĐ-BKHCNHà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2022

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2022.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng;
– Văn phòng Chính phủ;
– Văn phòng Quốc hội;
– Văn phòng Chủ tịch nước;
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
– Toà án nhân dân tối cao;
– Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
– Kiểm toán Nhà nước;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
– Công báo;
– Cổng Thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ;
– Lưu: VT, PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Giang

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BKHCN ngày 03/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STTTên loại văn bảnSố, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bảnTên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bảnLý do hết hiệu lựcNgày hết hiệu lực
1.Quyết định28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2004Về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tôHết hiệu lực bởi Thông tư số 11/2022/TT-BKHCN ngày 10/8/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô01/10/2022
2.Quyết định05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2005Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô
3.Thông tư05/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 3 năm 2012Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 01 tháng 10 năm 2004 về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối với ô tô
4.Thông tư21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007Hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩnHết hiệu lực bởi Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn06/01/2022
5.Thông tư29/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2007/TTBKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn
6.Thông tư08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010Hướng dẫn về việc khai báo, cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạHết hiệu lực bởi Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25 tháng15/4/2022
7.Thông tư06/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016Quy định về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
8.Thông tư35/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 2 năm 2014Quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệHết hiệu lực bởi Thông tư số 03/2022/TT-BKHCN ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về giám định tư pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ15/6/2022
9.Thông tư03/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2019Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệHết hiệu lực bởi Thông tư số 13/2021/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ16/5/2022
Tổng số: 09 văn bản

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STTTên loại văn bảnSố, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/ trích yếu nội dung của văn bảnNội dung, quy định hết hiệu lựcLý do hết hiệu lựcNgày hết hiệu lực 
1.Nghị địnhNghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóaĐiểm k và p khoản 7 Điều 7, khoản 2 Điều 19b, Điều 19d, điểm d và điểm l khoản 2 Điều 32, điểm g và h khoản 3 Điều 32, Mẫu số 12, Mẫu số 14, Mẫu số 15, Mẫu số 16, Mẫu số 17, Mẫu số 18 Phụ lục ban hành kèm theoĐược sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường15/3/2022 
2.Nghị địnhNghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
3.Nghị địnhNghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lườngKhoản 2 Điều 17 
4.Nghị địnhNghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệpĐiều 1; điểm b, d, h, i khoản 3 Điều 3; Điều 4; khoản 3, 4 Điều 5, khoản 1 Điều 6; khoản 1, 2, 3, 4, 6 Điều 7; khoản 1, 2, 3, 4, điểm a khoản 6 Điều 8; điểm a khoản 1, khoản 14, điểm d khoản 15 Điều 10; điểm a khoản 1, điểm a khoản 13, khoản 16, khoản 17 Điều 11; điểm a khoản 1, điểm a khoản 10, khoản 12, khoản 13 Điều 12; điểm a khoản 1, điểm b khoản 8 Điều 13; điểm a khoản 1, khoản 17, khoản 18 Điều 14; điểm c khoản 1, điểm d khoản 2, điểm d khoản 4 Điều 16; điểm c khoản 1, điểm d khoản 2, điểm d khoản 4 Điều 17; khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 18; khoản 1, khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 19; khoản 1, khoản 2, điểm d khoản 3, khoản 4 Điều 20; điểm d khoản 1 Điều 21; khoản 2 Điều 27; điểm b khoản 2 Điều 28; khoản 1, 2, 3 Điều 31; Điều 32Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử.01/01/2022 
5.Nghị địnhNghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tửKhoản 3 Điều 2; khoản 2 Điều 4; khoản 1, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 6; điểm c khoản 2 Điều 8; điểm c khoản 1 Điều 12; điểm a khoản 1 Điều 19; điểm g khoản 2 Điều 27; điểm c và đ khoản 2 Điều 28; điểm d khoản 2 Điều 29; điểm b khoản 2 Điều 30; điểm đ khoản 2 Điều 31; điểm e khoản 1, điểm c khoản 5 Điều 32; Điều 33; khoản 2 Điều 40; khoản 4 Điều 41; điểm c khoản 1, điểm d khoản 2, điểm d khoản 3 Điều 43; điểm b, d khoản 1 Điều 44; Điều 45; Điều 46 
6.Nghị địnhNghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóaKhoản 2 Điều 1; điểm a khoản 2, điểm b và đ khoản 3 Điều 2; điểm c, d khoản 3 Điều 3; Điều 5; khoản 1, khoản 6 Điều 6; khoản 1, khoản 6 Điều 7; khoản 5 Điều 8; khoản 1, 2, 3 Điều 9; điểm b khoản 6, khoản 7 Điều 10; điểm a, c khoản 6, khoản 7 Điều 11; khoản 2 Điều 14; khoản 2, 3 Điều 15; khoản 2, 3 Điều 16; Điều 17; khoản 2, 5 Điều 18; khoản 3, 5, 6 Điều 19; tên, khoản 3, 6, 7, 9 Điều 20; điểm a, b khoản 1, khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 21; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 Điều 23; điểm d, điểm đ khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 24; khoản 1, 3, 4, 5 Điều 25; Điều 27; Điều 28; Điều 29; khoản 1, 3 Điều 30; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Điều 31; điểm b, đ, e, g khoản 1 Điều 32; điểm a khoản 3, điểm b, điểm c khoản 4, khoản 6 Điều 32; điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 34; điểm c khoản 1, điểm b, d khoản 2 Điều 35; khoản 2, 3, 4, điểm b và d khoản 5, khoản 6 Điều 36; khoản 2, khoản 3, điểm d khoản 4 Điều 37; điểm c khoản 2, khoản 3, 4 Điều 38; khoản 3, 4 Điều 39; điểm c khoản 4, khoản 5, 6 Điều 40; điểm c khoản 1, khoản 2, điểm d khoản 4, khoản 5 Điều 41; khoản 1 Điều 43 
7.Nghị địnhNghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệKhoản 2 Điều 6; khoản 1, 10 Điều 8; khoản 2 Điều 20; khoản 2 Điều 27; điểm c khoản 1, điểm d khoản 2, điểm d khoản 4 Điều 28; điểm c khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 29; khoản 2, 3, 4, điểm d khoản 5 Điều 30; khoản 2, 3, điểm c khoản 4 Điều 31; khoản 1, 2 Điều 32; điểm c khoản 1 Điều 33; điểm c khoản 1, điểm d khoản 2 Điều 34 
8.Nghị địnhNghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóaĐiều 1, Điều 2, điểm b khoản 2 Điều 5, khoản 1 Điều 7, khoản 2 và 4 Điều 8, khoản 4 Điều 9, Điều 10, khoản 3 Điều 12, Điều 15, điểm a và b khoản 3 Điều 16, Điều 24, Phụ lục I, Phụ lục IV, Phụ lục VĐược sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa15/02/2022 
9.Thông tưThông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2012 của Chính phủĐiểm h khoản 2 Điều 12Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2021/TT- BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ16/5/2022 
10.Thông tưThông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2Khoản 3 Điều 29 
11.Thông tưThông tư 07/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 
12.Thông tưThông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầuKhoản 4 Điều 28 
13.Thông tưThông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lườngĐiểm a khoản 1 Điều 1, khoản 3 Điều 21, Chương II, khoản 1 Điều 39, Mẫu 1. ĐKKT, Mẫu 2. PTNHSĐK và Mẫu 3. TBKQKTĐược sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 10/2022/TT-BKHCN ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường12/9/2022 
14.Thông tưThông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệKhoản 2, điểm e khoản 3 Điều 4 Điều 4; khoản 2, điểm e khoản 3 Điều 5; khoản 2, điểm đ khoản 3 Điều 6; khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 7; khoản 2, điểm e khoản 3 Điều 8; khoản 2, điểm e khoản 3 Điều 9; khoản 2, điểm đ khoản 3 Điều 10; khoản 2 Điều 11Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ12/12/2022 
15.Thông tưThông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24 /2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ 
16.Thông tưThông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Sửa đổi 1:2018 QCVN 9:2012/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tựKhoản 3 Điều 4Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 01/2022/TT-BKCHN ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 07/2018/TT-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2018 và Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.01/4/2022 
17.Thông tưThông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành QCVN 19:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LEDĐiều 3 và khoản 2 Điều 4 
Tổng số: 17 văn bản 

Tóm tắt cho băn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Quyết định 01/QĐ-BKHCN công bố văn bản hết hiệu lực thuộc bộ KHCN

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email