Công văn số 2774/GSQL-GQ4 ngày 6/9/2018 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn cách thể hiện ngôn ngữ tiếng Anh khi từ chối trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 2774/GSQL-GQ4
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Tổng cục hải quan
Ngày VB: 06/09/2018
Ngày HL: 06/09/2018
Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 2774/GSQL-GQ4 do Tổng cục hải quan ban hành ngày 06/09/2018.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2774/GSQL-GQ4
V/v hướng dẫn cách thể hiện ngôn ngữ tiếng Anh khi từ chối trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để thống nhất thực hiện cách thể hiện ngôn ngữ tiếng Anh trên C/O trong trường hợp từ chối C/O, Cục Giám sát quản lý về hải quan gửi kèm theo đây Hướng dẫn cách ghi nội dung từ chối tại ô số 4 của C/O (một số lí do thường gặp) và phần dịch tiếng Anh tương ứng để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tham khảo.

Lưu ý: Việc từ chối C/O phải căn cứ theo các quy định tại Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện các Hiệp định thương mại tự do, quy định tại Điều 22 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 về từ chối Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Cục Giám sát quản lý về hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
– Lưu: VT, GQ4 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

HƯỚNG DẪN

CÁCH GHI NỘI DUNG TỪ CHỐI TẠI Ô SỐ 4 CỦA C/O BẰNG TIẾNG ANH
(Ban hành kèm công văn số 2774/GSQL-GQ4 ngày 06/9/2018)

STTNội dung tiếng ViệtPhần dịch tham khảo tiếng Anh
1C/O cấp thay thế nhưng không đáp ứng quy định về cấp thay thế (thiếu dẫn chiếu số C/O ban đầu)Replacement C/O does not meet replacement rule (No original reference number on replacement C/O)
2Tiêu chí xuất xứ không phù hợp (ví dụ: RVC, WO, CTSH, CTH…)Ineligible origin criteria (for example: RVC, WO, CTSH, CTH…)
3Dấu, chữ ký trên C/O không có trong bộ dấu, chữ ký mẫuUnrecognised/unmatched stamp or signature as provided to Viet Nam Customs.
4Khai báo trên C/O sai khác với khai báo trên tờ khai và thực tế hàng nhập khẩu (ví dụ: tên hàng, mã số HS, số lượng, trọng lượng….)Information discrepancy between C/O and customs declaration OR between C/O and actual import (for example: commodity name, description, quantity, weight…)
5Mã số HS trên C/O không đúng với thực tế hàng hóa nhập khẩu khai trên tờ khai hải quanHS code on C/O does not match actual goods in customs declaration
6C/O được cấp sau nhưng không đánh dấu vào ô “Issued Restroactively”Restroactively issued C/O but unticked “Issued Retroactively”
7C/O được cấp sau nhưng đánh dấu vào ô “Issued Restroactively” không đúng quy định (chưa đến 3 ngày đã tích hoặc quá 3 ngày nhưng không tích)Incorrectly ticked “Issued Retroactively”
8Quá thời hạn xác minh mà cơ quan hải quan không nhận được kết quảVerification results not received by customs administration within retroactive check time
9Phụ lục đính kèm C/O không được cấp theo quy địnhIneligible annex/attachment to C/O
10C/O cấp trong trường hợp có hóa đơn bên thứ 3 nhưng tại ô số 7 không thể hiện tên nước phát hành hóa đơnThird party invoicing, invoice-issuing country not shown in box 7
11C/O mẫu E cấp thay thế (Hiệp định không quy định)Replacement C/O form E (not specified in the ACFTA)
12Tại ô số 1 C/O đứng tên người thừa ủy quyền (Mẫu E)Name of entrusted party in box 1
13Ô số 11 không có chữ ký của người xuất khẩu (Mẫu E, D…)No exporter’s signature in box 11
14Trường hợp lô hàng nhập khẩu quá cảnh qua một nước thành viên/không thành viên nhưng hồ sơ hải quan không có vận tải đơn chở suốt, chứng từ vận tải được cấp tại nước xuất khẩuTransit through Member/Non-member countries, no through B/L or transportation documents issued in exporting country
15Trường hợp hóa đơn bên thứ 3 nhưng C/O không cấp đúng quy địnhThird party invoicing, incorrectly issued C/O
16C/O không đúng thể thức quy địnhIncorrect C/O form

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email