Công văn 958/TCHQ-GSQL năm 2024 Vv thuê kho bên ngoài của doanh nghiệp chế xuất

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

958/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

08/03/2024

08/03/2024

Nguyễn Bắc Hải

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 958/TCHQ-GSQL
V/v thuê kho ngoài của DNCX
Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: – Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh;
– Cục Hải quan tỉnh Bình Dương;
– Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam.
(Lô 95, 96, 97, 98 Đường số 4 và Lô 41A Đường D,
KCX Sài Gòn Linh Trung, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 06- 24/CV-Nissei ngày 18/01/2024 của Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam về việc thuê kho bên ngoài đề lưu giữ nguyên liệu, vật tư, thành phẩm của doanh nghiệp chế xuất (DNCX) của Công ty TNHH Kho vận Linker tại địa chỉ: Số 324, Đường tỉnh 743A, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương. Căn cứ quy định tại Điều 60 Luật Hải quan, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/05/2022 của Chính phủ, Điều 28a Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ, sửa đổi bồ sung tại Nghị định só 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn liên quan, Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính; trên cơ sở đánh giá nhu cầu thuê kho bên ngoài của Công ty và điều
kiện kho dự kiến thuê tại Biên bản số 01/GSQL-GQ2 ngày 02/02/2024, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam được thuê kho của Công ty TNHH Kho vận Linker tại địa chỉ: Số 324, Đường tỉnh 743A, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương; diện tích kho 1.000 m2 để lưu giữ nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và thành phẩm do Công ty sản xuất. Công ty không được thực hiện sản xuất tại kho này; thời hạn thuê kho tính từ thời điệm ban hành công văn này đến hết ngày 17/01/2025. Trường hợp hết thời hạn thuê kho theo phê duyệt và Công ty vẫn còn nhu cầu thuê kho, Công ty phải có đề nghị bằng văn bản kèm theo hô sơ và gửi về Tổng cục Hải quan chậm nhát 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn thuê kho.
 2. Hoạt động đưa vào, đưa ra, lưu giữ nguyên liệu, vật tư, thành phẩm tại kho Công ty thuê tại địa chỉ Số.324, Đường tỉnh 743A, Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan của Cục Hải quan Tp. Hỗ Chí Minh và Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Công ty có trách nhiệm quản lý, theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra kho thuê, báo cáo tình trạng hàng hóa nhập, xuất, tồn kho cho Chi cục Hải quan quản lý DNCX theo quy định tại Điều 80 Thông tư số
  38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

Nguyên liệu, vật tư, thành phẩm khi vận chuyển từ Công ty TNHH Nissei Electrie Việt Nam đến kho thuê đề lưu giữ phải có đầy đủ chứng từ theo quy định hiện hành.

 1. Đối với việc quản lý hàng hóa gửi tại kho thuê bên ngoài DNCX

– Yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo Chỉ cục Hải quan quản lý DNCX thực hiện:

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát, đối soát số liệu quản lý hàng hóa tại kho thuê bên ngoài DNCX của Công ty; quản lý, theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra kho thuê bên ngoài DNCX theo báo cáo định kỳ của doanh nghiệp;

+ Xây dựng phương án, bố trí phân công cụ thể nhân sự quản lý hàng hóa tại kho thuê bên ngoài DNCX của Công ty; thường xuyên rà soát, đối chiếu thông tin hàng hóa đưa vào, đưa ra kho thuê bên ngoài DNCX với các thông tin theo dõi quá trình hoạt động của DNCX để kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghĩ vấn, rủi ro;

+ Thực hiện kiểm tra đột xuất tình trạng hàng hóa gửi kho khi có dấu hiệu nghi vân hàng hóa gửi kho không đúng hoặc tự ý tiêu thụ nội địa hàng hóa gửi kho.

– Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị liên quan:

+ Xây dựng phương án, bố trí phân công cụ thê nhân sự quản lý hoạt động tại kho thuê bên ngoài DNCX của Công ty;

+ Tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ giám sát, kiểm soát đối với kho thuê bên ngoài DNÑNCX đề kịp thời phát hiện các dâu hiệu nghỉ – vấn, rủi ro. Trường hợp phát hiện dấu hiệu thì phối hợp với Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất tình trạng hàng hóa gửi kho hoặc kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu của doanh nghiệp theo quy định;

Trong quá trình hàng hóa gửi kho nếu phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan đẻ được hướng dẫn xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Nissei Electric Việt Nam biết, thực hiện/.


Nơi nhận:
– Như trên;
– P.TCT Nguyên Văn Thọ (đê b/c)
– Cục Điều tra chống buôn lậu (để thực hiện nghiệp vụ);
– Cục Quản lý rủi ro (đề thực hiện nghiệp vụ)
– Lưu: VT, GSQL (2b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Bắc Hải

tóm tắt đang được BQT cập nhật….

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 958/TCHQ-GSQL năm 2024 Vv thuê kho bên ngoài của doanh nghiệp chế xuất

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)