Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 904/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu E
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 300/HQTH-NV ngày 26/02/2019 và công văn số 452/HQTH-NV ngày 21/3/2019 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả xử lý vướng mắc trên các C/O mẫu có số tham chiếu E194202001310007 cấp ngày 16/01/2019 thuộc tờ khai số 102443886530 ngày 16/01/2019 và E194202001310008 cấp ngày 16/01/2019 thuộc tờ khai số 102441658910 ngày 15/01/2019, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và điểm c mục 2.2.3 phần II Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan, việc trên tờ khai thể hiện tên hàng là các linh kiện lắp cho xe tải, mã số HS theo từng linh kiện khác với tên hàng (Bộ phận và thành phần sử dụng cho xe tải không bao gồm thùng xe, lốp xe và ắc quy), mã số HS hàng hóa nhập khẩu (mã số HS 870422 là xe nguyên chiếc) trên C/O mẫu E, cơ quan hải quan không đủ cơ sở để xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên các C/O mẫu E. Do đó, các C/O mẫu E dẫn trên không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT- Mai Xuân Thành (để b/c);
– Lưu: VT, GQ4 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn
Công văn 904/GSQL-GQ4 V/v vướng mắc C/O mẫu E (HS code trên c/o)

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

904/GSQL-GQ4

Công văn

Văn bản Hải Quan

27/03/2019

Đã biết

Nguyễn Anh Tuấn

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 904/GSQL-GQ4 do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 27/03/2019.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận