Công văn 904/GSQL-GQ4 V/v vướng mắc C/O mẫu E (HS code trên c/o)

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:904/GSQL-GQ4
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:27/03/2019
Ngày HL:Đã biết
Người ký:Nguyễn Anh Tuấn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 904/GSQL-GQ4 do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 27/03/2019.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 904/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu E
Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Trả lời công văn số 300/HQTH-NV ngày 26/02/2019 và công văn số 452/HQTH-NV ngày 21/3/2019 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quả xử lý vướng mắc trên các C/O mẫu có số tham chiếu E194202001310007 cấp ngày 16/01/2019 thuộc tờ khai số 102443886530 ngày 16/01/2019 và E194202001310008 cấp ngày 16/01/2019 thuộc tờ khai số 102441658910 ngày 15/01/2019, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính và điểm c mục 2.2.3 phần II Quy trình ban hành kèm theo Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan, việc trên tờ khai thể hiện tên hàng là các linh kiện lắp cho xe tải, mã số HS theo từng linh kiện khác với tên hàng (Bộ phận và thành phần sử dụng cho xe tải không bao gồm thùng xe, lốp xe và ắc quy), mã số HS hàng hóa nhập khẩu (mã số HS 870422 là xe nguyên chiếc) trên C/O mẫu E, cơ quan hải quan không đủ cơ sở để xác định hàng hóa nhập khẩu là hàng hóa khai báo trên các C/O mẫu E. Do đó, các C/O mẫu E dẫn trên không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT- Mai Xuân Thành (để b/c);
– Lưu: VT, GQ4 (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Anh Tuấn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email