Công văn 877/GSQL-GQ1 năm 2022 V/v hướng dẫn thủ tục hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu

Thuộc tính văn bản

Số VB:877/GSQL-GQ1
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:27/06/2022
Ngày HL:27/06/2022
Người ký:Âu Anh Tuấn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản

Chia sẻ văn bản

Tải văn bản

Số: 877/GSQL-GQ1 do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 27/06/2022.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 877/GSQL-GQ1
V/v hướng dẫn thủ tục hàng xuất khẩu chuyển cửa khẩu
Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022
Kính gửi:– Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn;
(Đ/c: 722 Điện Biên Phủ, Quận Bình Thạnh, TP.HCM)
– Công ty cổ phần Giang Nam Logistics.
(Đ/c: 198/B4 Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận. TP.HCM)

Trả lời công văn số 1434/TCg-SNPL ngày 20/4/2022 của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và công văn số 80/CV-GNL ngày 07/6/2022 của Công ty cổ phần Giang Nam Logistics phản ánh vướng mắc và đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu do hãng tàu nhận hàng từ chủ hàng hạ tại cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh) sau đó vận chuyển đến cảng khác để xếp lên tàu mẹ đi tới các điểm đích ở nước ngoài, Cục Giám sát quản lý về Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Căn cứ thông tin hợp đồng mua bán hàng hóa, các chứng từ liên quan đến vận chuyển quốc tế (VD: booking…), chủ hàng khai tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC , trong đó lưu ý những chỉ tiêu thông tin sau:

– Tiêu chí “Địa điểm xếp hàng”: là cảng thực tế nơi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam (cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất);

– Tiêu chí” Phương tiện vận chuyển dự kiến”: tên phương tiện vận chuyển quốc tế sẽ chở hàng hóa rời khỏi lãnh thổ Việt Nam;

– Tiêu chí “Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế”: là địa điểm mà hãng tàu chỉ định chủ hàng giao hàng (địa điểm hạ bãi) để hãng tàu nhận chuyên chở đến cảng đích nước ngoài. Trong trường hợp này là cảng Cát Lái (TP. Hồ Chí Minh).

Trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu, nếu các thông tin nêu trên không thay đổi, chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung. Trường hợp chủ hàng nhận được thông tin thay đổi các tiêu chí nêu trên do hãng tàu thông báo trước khi hàng hóa được xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh thì thực hiện như sau:

– Trường hợp hãng tàu thay đổi tên phương tiện vận chuyển nhưng không thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: chủ hàng không phải thực hiện khai bổ sung, hãng tàu có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan theo hướng dẫn tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ;

– Trường hợp hãng tàu thay đổi cảng xếp hàng, cửa khẩu xuất: chủ hàng thực hiện khai bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 52b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 32 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC (theo quy định tại điểm a.3 khoản 2 Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC);

– Các trường hợp thay đổi thông tin khác: chủ hàng thực hiện việc khai bổ sung theo quy định tại Điều 20 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC .

2. Sau khi nhận hàng hóa do chủ hàng chuyển đến tại địa điểm được chỉ định, hãng tàu hoặc người được hãng tàu ủy quyền vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ địa điểm hạ bãi đến cửa khẩu xuất thực hiện thủ tục đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan theo hình thức vận chuyển độc lập quy định tại Điều 51 b Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC .

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để các đơn vị biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ TP. Hồ Chí Minh;
– Lưu: VT, GQ1 (3b).
CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com