Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6615/TCHQ-GSQL
V/v khai số hóa đơn thương mại trên C/O mẫu KV, AK.
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến việc thể hiện số hóa đơn trên C/O mẫu AK và KV do Hàn Quốc cấp trong trường hợp hóa đơn do nước thứ ba/bên thứ ba phát hành theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc và Việt Nam – Hàn Quốc, Tổng cục Hải quan thông báo thực hiện như sau:

Việc thể hiện đồng thời số hóa đơn thương mại của người xuất khẩu tại ô số 10; và số hóa đơn thương mại của bên thứ ba tại ô số 13 đối với C/O mẫu KV hoặc số hóa đơn thương mại của nước thứ ba tại ô số 7 đối với C/O mẫu AK không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Công văn 6615/TCHQ-GSQL V/v khai số hóa đơn thương mại trên C/O mẫu KV, AK.

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

6615/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

12/11/2018

Đã biết

Mai Xuân Thành

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 6615/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 12/11/2018.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận