Công văn 6615/TCHQ-GSQL V/v khai số hóa đơn thương mại trên C/O mẫu KV, AK.

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:6615/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:12/11/2018
Ngày HL:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 6615/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 12/11/2018.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 6615/TCHQ-GSQL
V/v khai số hóa đơn thương mại trên C/O mẫu KV, AK.
Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến việc thể hiện số hóa đơn trên C/O mẫu AK và KV do Hàn Quốc cấp trong trường hợp hóa đơn do nước thứ ba/bên thứ ba phát hành theo Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc và Việt Nam – Hàn Quốc, Tổng cục Hải quan thông báo thực hiện như sau:

Việc thể hiện đồng thời số hóa đơn thương mại của người xuất khẩu tại ô số 10; và số hóa đơn thương mại của bên thứ ba tại ô số 13 đối với C/O mẫu KV hoặc số hóa đơn thương mại của nước thứ ba tại ô số 7 đối với C/O mẫu AK không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email