Công văn 653/TCHQ-GSQL năm 2022 vv Xuất khẩu vôi, đôlômit nung

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 653/TCHQ-GSQL
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 28/02/2022
Ngày HL: 28/02/2022
Người ký: Âu Anh Tuấn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 653/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 28/02/2022.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 653/TCHQ-GSQL
V/v Xuất khẩu vôi, đôlômit nung
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Khoáng sản Vôi Việt.

(Đ/c: số 10 phố Tân Đầu Long, phường Tân Thành, TP Ninh Bình, Ninh Bình)

Trả lời công văn số 1602/CV-CĐDN ngày 16/01/2022 của Công ty TNHH MTV Khoáng sản Vôi Việt về việc xuất khẩu mặt hàng vôi, đôlômit nung, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Theo ý kiến của Bộ Xây dựng tại công văn số 3130/BXD-VLXD ngày 07/8/2021 thì sản phẩm vôi và đôlômit nung có nguồn gốc từ khoáng sản nhưng đã qua quá trình chế biến sâu nên không thuộc đối tượng áp dụng hướng dẫn tại công văn số 2132/TCHQ-GSQL ngày 07/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc tăng cường công tác quản lý khoáng sản xuất khẩu. Thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2017/TT-BXD ngày 05/6/2017 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng, Tổng cục Hải quan về xuất khẩu vôi, đôlômit nung.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị biết, thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục quản lý rủi ro
– Lưu: VT, GSQL (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
Âu Anh Tuấn

Để ủng hộ Ban Quản trị trong việc duy trì website, mua hosting , tên miền, bạn có thể ủng hộ cho website bằng cách đặt quảng cáo hoặc Donate cho website 01 ly cà phê khích lệ tinh thần BQT, Thanks !

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email