Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5751/TCHQ-GSQL
V/v thuê kho ngoài DNCX trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid19
Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 60 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 về việc lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nguyên liệu vật tư sử dụng để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu ngoài khu vực sản xuất phải được sự đồng ý của cơ quan hải quan và trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 8372/VPCP-KTTH ngày 15/11/2021 của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp chế xuất thực hiện như sau:

1. Trong thời gian dịch bệnh Covid 19 (theo công bố của cơ quan, người có thẩm quyền), doanh nghiệp chế xuất (DNCX) được thuê kho nằm ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế để lưu giữ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu, sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất ra nếu các kho thuê đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan, không thực hiện sản xuất tại kho thuê.

2. Điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với kho thuê nằm ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tương tự như đối với kho thuê của DNCX trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính gồm:

a) Có tường rào cứng bao quanh, ngăn cách với khu vực bên ngoài. Đối với trường hợp DNCX thuê một phần diện tích kho để lưu giữ thì vị trí lưu giữ hàng hóa của DNCX phải có vách ngăn hoặc hàng rào khác đảm bảo tách biệt, ngăn cách hàng hóa của DNCX với các loại hàng hóa khác trong kho.

b) Có ca – mê – ra giám sát liên tục tại cửa ra, vào và vị trí lưu giữ hàng hóa. Hệ thống ca – mê – ra giám sát hiển thị rõ hình ảnh hàng hóa đi vào, lưu giữ, đi ra. Hình ảnh quan sát được vào tất cả các thời điểm trong ngày (24/24 giờ) và cơ quan hải quan được cấp quyền truy cập để tra cứu hình ảnh.

3. Thủ tục xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với kho thuê nằm ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thực hiện như đối với kho thuê của DNCX trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể:

a) Doanh nghiệp chế xuất gửi văn bản đề nghị đến Tổng cục Hải quan trong đó nêu rõ quy mô, công suất lưu giữ hàng hóa tại các kho hoặc địa điểm lưu giữ của chính DNCX; dự kiến các kế hoạch sản xuất, kinh doanh hoặc lý do khác dẫn đến việc phải thuê các kho bên ngoài để lưu giữ hàng hóa; địa điểm, vị trí, diện tích của kho thuê, điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan tại kho thuê, cơ chế quản lý giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra kho, thời gian thuê kho

b) Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thuê kho của DNCX, Tổng cục Hải quan căn cứ đề nghị của DNCX thực hiện kiểm tra hiện trạng tại kho thuê, đối chiếu với điều kiện kiểm tra, giám sát nêu tại điểm 2 công văn này.

Trường hợp cần thiết, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý kho thuê và DNCX thực hiện kiểm tra điều kiện kho thuê. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản giao thực hiện kiểm tra của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý kho thuê thực hiện kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra kho thuê, kèm hồ sơ (nếu có) gửi về Tổng cục Hải quan.

c) Chậm nhất 03 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc ngày nhận được báo cáo kết quả kiểm tra của Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quản lý kho thuê, trường hợp kho thuê đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo cho DNCX, Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý DNCX và nơi quản lý kho thuê về việc chấp thuận cho DNCX được thuê kho để lưu giữ hàng hóa.

Trường hợp kho thuê không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì Tổng cục Hải quan có văn bản thông báo và nêu rõ lý do từ chối cho DNCX, Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý DNCX và nơi quản lý kho thuê biết.

4. Quản lý đối với hàng hóa gửi vào kho thuê bên ngoài DNCX

a) Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan quản lý DNCX và Chi cục Hải quan nơi quản lý kho thuê ngoài thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra và lưu giữ tại kho thuê của DNCX theo nguyên tắc quản lý rủi ro và tình hình nhập – xuất – tồn hàng hóa trong kho.

b) DNCX và Chi Cục Hải quan quản lý DNCX chịu trách nhiệm quản lý, theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra kho thuê ngoài theo quy định tại Điều 80 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

c) Trong quá trình quản lý, kiểm tra, giám sát hàng hóa tại kho thuê, Chi cục Hải quan quản lý DNCX hoặc Chi cục Hải quan nơi quản lý kho thuê ngoài phát hiện vi phạm về việc kho thuê không đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan hoặc hàng hóa lưu giữ không đúng hoặc tự ý tiêu thụ nội địa hàng hóa gửi kho thì tạm dừng không cho DNCX đưa hàng hóa đến lưu giữ tại kho thuê hoặc xử lý vi phạm theo quy định, đồng thời báo cáo về Tổng Cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan).

d) Chậm nhất 06 tháng kể từ ngày cơ quan, người có thẩm quyền công bố hết dịch Covid 19, DNCX phải đưa toàn bộ hàng hóa lưu giữ tại các kho thuê nằm ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế về địa điểm được phép lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trước khi đưa hàng hóa ra khỏi kho thuê, DNCX thông báo cho Chi cục Hải quan quản lý DNCX biết để tổ chức theo dõi, quản lý hàng hóa cho đến khi hàng hóa được đưa toàn bộ về địa điểm được phép lưu giữ theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính Phủ;
– Công ty CP Tea Kwang Vina (Số 8, đường 9A,
KCN Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai);
– Công ty Nam Á-TNHH (CCN Hoàng Mai, Hoàng Mai 3, TT Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang);
– Công ty TNHH FUHONG PRECISON COMPONENT (KCN Đình Trám, TT Nềnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang);
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Công văn 5751/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v thuê kho ngoài DNCX trong thời gian ảnh hưởng của dịch Covid19

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

5751/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

07/12/2021

07/12/2021

Mai Xuân Thành

Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 5751/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 07/12/2021.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận