Công văn 549/GSQL-GQ1 năm 2022 V/v Nhập khẩu máy móc, thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 549/GSQL-GQ1
V/v Nhập khẩu máy móc, thiết bị nông nghiệp đã qua sử dụng
Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang.

Trả lời công văn số 775/HQAG-NV ngày 31/3/2022 của Cục Hải quan tỉnh An Giang báo cáo vướng mắc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại điểm i khoản 2 Điều 1 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thì Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg không áp dụng đối với “máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa”.

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018) không quy định loại trừ đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 đã qua sử dụng.

Căn cứ các quy định nêu trên thì trường hợp máy, thiết bị dùng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã qua sử dụng nhập khẩu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, không bị điều chỉnh bởi Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg. Trường hợp máy, thiết bị dùng trong ngành Nông nghiệp và Phát triến nông thôn đã qua sử dụng nhập khẩu không thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 do các bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành thì thực hiện theo quy định tại Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg.

Mặt hàng máy, thiết bị dùng trong nông nghiệp hiện thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 và của Bộ Giao thông vận tải tại Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018. Đối với sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT nhưng chưa có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc Tiêu chuẩn quốc gia thì chưa áp dụng quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT. Do vậy, để xác định được hàng hóa bị điều chỉnh bởi chính sách quản lý nào, tại văn bản nào, đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang căn cứ hàng hóa nhập khẩu thực tế, đối chiếu với các quy định pháp luật để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết.

 KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận