Công văn 638/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v khai báo hs code

Thuộc tính văn bản

Số VB:638/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:25/02/2022
Hiệu lực:25/02/2022
Người ký:Lê Mạnh Hùng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 638/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 25/02/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 638/TCHQ-TXNK
V/v Khai báo mã số HS
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được vướng mắc trong việc khai báo mã HS hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến Danh mục HS 2022, Danh mục AHTN 2022 và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Về vấn đề này, đối với kiến nghị của Cục Hải quan tỉnh Long An tại công văn số 84/HQLA-NV ngày 12/01/2022, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về việc phân loại và áp dụng mã số hàng hóa 

Căn cứ khoản 1 Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 thì: Khi phân loại hàng hóa phải căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để xác định tên gọi, mã số của hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Hiện nay, việc phân loại và áp dụng mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, mặt hàng “thảm cỏ nhân tạo” nếu xác định là loại thảm được chần, làm từ các vật liệu dệt nhân tạo khác, không phải từ ni lông hoặc từ các polyamit khác thì thuộc phân nhóm 5703.30. 

2. Đối với đề nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính: 

Bộ Tài chính đã dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam thay thế Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 và Thông tư 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính và đã có công văn số 1005/BTC-TCHQ ngày 28/01/2022 lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Phòng Thương mại & công nghiệp Việt Nam và các Hiệp hội đối với dự thảo Thông tư, đồng thời đăng tải trên website (https://tongcuc.customs.gov.vn/index.jsp?pageld=2&aid=164305&cid=36) của Tổng cục Hải quan.

Việt Nam sẽ chính thức áp dụng theo Danh mục HS, Danh mục AHTN phiên bản 2022 từ ngày 01/7/2022. Theo đó, kể từ ngày chính thức áp dụng Danh mục HS phiên bản 2022, mặt hàng thảm cỏ (turf), được chần (tufted), được làm từ các vật liệu dệt nhân tạo, không phải từ ni lông hoặc từ các polyamit khác thì thuộc phân nhóm 5703.31. 

3. Về mã HS trên Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O): Tổng cục quan hiện đang trao đổi với Bộ Công thương để giải quyết vướng mắc của doanh nghiệp theo cam kết của Việt Nam với các nước đối tác trong các Hiệp định khi có khác biệt về mã HS trên C/O trong thời gian chuyển đổi và sẽ có công văn hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để báo cáo);
– Các cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thục hiện)
– Lưu: VT, TXNK, PL-Vân (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email