Công văn 4943/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v chính sách thuế đối với hàng hóa lưu giữ trong kho ngoại quan phải tiêu hủy

Thuộc tính văn bản

Số VB:4943/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:21/11/2022
Hiệu lực:21/11/2022
Người ký:Nông Phi Quảng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản:

Hàng hóa đang trong quá trình lưu kho ngoại quan, doanh nghiệp thực hiện tiêu hủy trong kho ngoại quan và đảm bảo các điều kiện tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì không phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4943/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 21/11/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4943/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa lưu giữ trong kho ngoại quan phải tiêu hủy
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

Kính gi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2352/HQBD-TXNK ngày 17/10/2022 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa lưu giữ trong kho ngoại quan phải tiêu hủy. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định: “Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác”.

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định “Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh, quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.”.

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 quy định “Khu vực hải quan riêng là khu vực đại lý xác định trên lãnh thổ Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; có quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa với phần lãnh thổ còn lại và nước ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu”.

Căn cứ khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng: “Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau.

Khu phi thuế quan bao gồm khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, kho bo thuế, khu bảo thuế, kho ngoi quan, khu kinh tế thương mđặc biệt, khu thương mi – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập và được hưng các ưđãi về thuế như khu phi thuế quan theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khu”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp kho ngoại quan đáp ứng định nghĩa khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, đồng thời là khu vực hải quan riêng theo quy định tại khoản 4 Điều 3 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 thì hàng hóa từ nước ngoài đưa gửi kho ngoại quan không thuộc đối tượng chịu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa đang trong quá trình lưu kho ngoại quan, doanh nghiệp thực hiện tiêu hủy trong kho ngoại quan và đảm bảo các điều kiện tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì không phải kê khai nộp thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH LF Logistics VN (Lô 3
18 L2-1, đường Tạo Lực 5, KCN Việt Nam – Singapore 2phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương) (thay trả lời công văn số 02-10/2022-LFOUT ngày 10/10/2022);
– Lưu: VT, TXNK-CST (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nông Phi Quảng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email