Công văn 4796/TCHQ-GSQL năm 2020 về C/O 3 bên form AANZ

Thuộc tính văn bản

Số VB:4796/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:17/07/2020
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4796/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 17/07/2020.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 4796/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O
Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Hiệp hội sữa Việt Nam

Trả lời công văn số 31/CV-HHS của Hiệp hội kiến nghị liên quan đến C/O mẫu D và C/O mẫu AANZ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về C/O mẫu D cấp thay thế: Điều 9 Phụ lục 7 Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương (được sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư số 10/2019/TT-BCT ngày 22/7/2019 và Thông tư số 25/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019) quy định về việc xử lý những sai sót trên C/O, trong đó hướng dẫn về việc cấp C/O mới để thay thế cho C/O có lỗi. Trên cơ sở kết quả các phiên họp của các nước ASEAN thống nhất việc trong trường hợp cấp C/O mới thay thế C/O ban đầu bị lỗi, số tham chiếu của C/O gốc phải được đề cập trên C/O cấp mới, Tổng cục Hải quan đã ban hành các công văn hướng dẫn Cục Hải quan địa phương để thực hiện đúng cam kết.

Đề nghị Hiệp hội liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn và trả lời cụ thể.

2. Về C/O mẫu AANZ có hóa đơn bên thứ ba phát hành: Điều 22, Phụ lục III và mục 9, Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 (sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2020/TT-BCT ngày 30/3/2020) của Bộ Công Thương quy định cụ thể về trường hợp C/O có hóa đơn bên thứ ba phát hành. Theo đó, chỉ yêu cầu tên công ty phát hành hóa đơn, không yêu cầu khai báo tên nước công ty phát hành hóa đơn. Đề nghị Hiệp hội căn cứ quy định trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Hiệp hội được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
– Lưu VT, GSQL (3 bản).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email