Công văn 4553/TCHQ-GSQL năm 2021 Trên C/O mẫu E đứng tên người được ủy quyền

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 4553/TCHQ-GSQL
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 22/09/2021
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 4553/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 22/09/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4553/TCHQ-GSQL
V/v Trên C/O mẫu E đứng tên người được ủy quyền
Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh của Hải quan địa phương và doanh nghiệp về vướng mắc liên quan đến C/O mẫu E trong trường hợp người được ủy quyền. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau: 

1. Đối với vướng mắc về C/O thừa ủy quyền khi áp dụng Thông tư số 36/2010/TT-BCT, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 và công văn số 8382/TCHQ-GSQL ngày 25/12/2017 của Tổng cục Hải quan; 

2. Đối với vướng mắc về C/O thừa ủy quyền khi áp dụng Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019. 

– Trường hợp nhà sản xuất của Trung Quốc ủy quyền cho đại lý xuất khẩu mà C/O mẫu E tuân thủ đúng quy định tại điểm 7 Phụ lục 2 Thông tư 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn mặt sau C/O mẫu E quy định (cụ thể: nhà sản xuất của Trung Quốc có thể khai báo thông tin tại ô số 11 và phải khai báo tên và địa chỉ của đại lý xuất khẩu tại ô số 7), thì cơ quan Hải quan kiểm tra, xem xét và chấp nhận C/O theo quy định nếu không có nghi ngờ gì khác về xuất xứ. 

– Trường hợp nhà sản xuất của Trung Quốc ủy quyền đại lý xuất khẩu mà C/O mẫu E không đúng quy định tại điểm 7 Phụ lục 2 Thông tư 12/2019/TT- BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương hướng dẫn mặt sau C/O mẫu E quy định thì cơ quan Hải quan từ chối C/O mẫu E.

Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị báo cáo đề xuất gửi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) để có chỉ đạo.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL  (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Mai Xuân Thành

Để ủng hộ Ban Quản trị trong việc duy trì website, mua hosting , tên miền, bạn có thể ủng hộ cho website bằng cách đặt quảng cáo hoặc Donate cho website 01 ly cà phê khích lệ tinh thần BQT, Thanks !

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email