Công văn 4416/TCHQ-GSQL năm 2021 V/v Vướng mắc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Thuộc tính văn bản

Số VB:4416/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:14/09/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4416/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 14/09/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4416/TCHQ-GSQL
V/v Vướng mắc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2185/HQTPHCM-GSQL ngày 23/8/2021 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc khi thực hiện công văn số 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021; liên quan đến nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Công văn số 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021 không áp dụng đối với việc nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid-19. 

2. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (Covid-19) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính. Việc kiểm tra, đối chiếu thông tin về C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu thực hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại các công văn: số 3480/TCHQ-GSQL ngày 29/5/2020, số 6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020, số 8189/TCHQ-GSQL ngày 31/12/2020, số 1120/TCHQ-GSQL ngày 10/3/2020, số 4162/TCHQ-GSQL ngày 25/8/2021, số 4059/TCHQ-GSQL ngày 17/8/2021, số 446/GSQL-GQ4 ngày 03/3/2017 (áp dụng đối với C/O mẫu EAV do cơ quan có thẩm quyền của Liên bang Nga cấp), số 6612/TCHQ-GSQL ngày 14/10/2020, số 469/TCHQ-GSQL ngày 20/10/2020 (Mật).

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp C/O nước xuất khẩu chưa thông báo việc sử dụng bản chụp/bản scan và cung cấp trang thông tin điện tử để tra cứu thì việc tiếp nhận, xử lý C/O thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2018/TT- BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính (sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 5/9/2019) và hướng dẫn tại Quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 4286/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2015 của Tổng cục Hải quan. 

3. Đối với việc tra cứu C/O mẫu E: phía cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc đã cung cấp trang thông tin điện tử để tra cứu sự tồn tại của C/O mẫu E, tuy nhiên tại trang điện tử này công chức hải quan chỉ có thể tra cứu được một số thông tin cơ bản của C/O như thông tin người xuất khẩu, số invoice, nước nhập khẩu, mã số HS, nơi cấp và ngày cấp C/O; thiếu các thông tin về số lượng, tiêu chí xuất xứ,…Do vậy, khi kiểm tra, đối chiếu tính xác thực của C/O trên trang thông tin điện tử này, yêu cầu công chức hải quan ngoài việc kiểm tra, đối chiếu các thông tin về C/O trên trang thông tin điện tử còn thực hiện kiểm tra, đối chiếu giữa hồ sơ hải quan với bản chụp/scan C/O và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) để xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan các tỉnh, TP;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGMai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email