Công văn 4305/TCHQ-GSQL năm 2021 Vv nộp báo cáo quyết toán khi thay đổi năm tài chính

Thuộc tính văn bản

Số VB:4305/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:06/09/2021
Hiệu lực:Đã biết
Người ký:Trần Đức Hùng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản:

hàng hóa thuộc danh mục quy định tại Mục I ban hành kèm Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH,người nhập khẩu nộp bảng đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được thông quan hàng hóa theo quy định.

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 4305/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 06/09/2021.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4305/TCHQ-GSQL
V/v báo cáo quyết toán.
Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 1512/HQĐNa-TXNK ngày 12/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc nộp báo cáo quyết toán đối với trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp T.A Việt Nam thay đổi năm tài chính. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại Điều 60 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/218 của Bộ Tài chính và Điều 103 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/02/2014 của Bộ Tài chính thì trường hợp Công ty TNHH Công nghiệp T.A Việt Nam thay đổi ngày kết thúc năm tài chính từ ngày 31/12 sang ngày 31/03, Công ty lập riêng Báo cáo quyết toán về tình hình nhập – xuất – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu cho giai đoạn giữa 2 kỳ quyết toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới (giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến 31/03/2021) cho Chi cục Hải quan quản lý.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết, hướng dẫn Công ty thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).  
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email