Công văn 389/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v Triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí

Thuộc tính văn bản

Số VB:389/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:09/02/2022
Hiệu lực:09/02/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản:

Chấm dứt hiệu lực công văn số 3847/TCHQ-GSQL ngày 02/8/2021 và công văn số 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 389/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 09/02/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:   389/TCHQ-GSQL
V/v Triển khai phần mềm khai hải quan miễn phí
Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử, Tổng cục Hải quan triển khai cung cấp miễn phí phần mềm khai báo hải quan từ ngày 01/01/2022.

Phần mềm khai hải quan miễn phí và tài liệu hướng dẫn sử dụng được đăng tải tại địa chỉ https://e-declaration.customs.gov.vn:8443/.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn về phần mềm khai hải quan miễn phí để các doanh nghiệp biết và khai thác sử dụng.

Trong đó, Tổng cục Hải quan khuyến nghị các doanh nghiệp sử dụng phần mềm này để khai báo nhằm thống nhất trong quản lý, vận hành, hỗ trợ, dự kiến từ ngày 01/4/2022.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT&TKHQ;
– Lưu: VT, GSQL,(3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email