Công văn 370/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v Thực hiện Nghị định số 15/2025/NĐ-CP

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

370/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

28/01/2022

28/01/2022

Lưu Mạnh Tưởng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số:   370/TCHQ-TXNK
V/v Thực hiện Nghị định số 15/2025/NĐ-CP
Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Nghị định số 15/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2022. Để triển khai các nội dung liên quan đến lĩnh vực Hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

I. Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội và Nghị định số 15/2022/NĐ-CP tới công chức hải quan tại cơ quan Cục Hải quan, các Chi cục trực thuộc, người khai hải quan làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý, trong đó lưu ý một số nội dung: 

1. Về chính sách giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT): 

a) Việc giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa dang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa sau: viễn thông, công nghệ thông tin, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thực hiện theo quy định tại tiết a, điểm 1.1, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 43/2022/QH15. 

b) Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT được quy định cụ thể tại Phụ lục I, II và III ban hành kèm theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

2. Về Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT: 

a) Đối với mã số HS ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A (Hàng hóa, dịch vụ công nghệ thông tin theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg ngày 01/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ) và cột (4) Phần B (Hàng hóa công nghệ thông tin khác theo pháp luật về công nghệ thông tin) Phụ lục III: Các mặt hàng không được giảm thuế GTGT trong Chương 02 chữ số, nhóm 04 chữ số hoặc 06 chữ số bao gồm tất cả các mã hàng 08 chữ số trong chương, nhóm đó. 

b) Các dòng hàng có ký hiệu (*) ở cột (10) Phụ lục I, cột (10) Phần A và cột (4) Phần B Phụ lục III, thực hiện khai mã HS theo thực tế hàng hóa nhập khẩu.

II. Hướng dẫn khai báo trên hệ thống VNACCS/VCIS: 

Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan: 

1. Chọn đúng mã VB195 để khai báo thuế suất thuế GTGT 8%.

Mã VB195 không áp dụng cho các trường hợp: thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, thuộc đối tượng chịu thuế GTGT áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, 5% (theo quy định tại Luật thuế GTGT) và 10% (theo quy định tại Nghị định số 15/2022/NĐ-CP).

2. Việc giảm thuế suất thuế GTGT từ 10% xuống 8%, khai báo mã VB195 chỉ áp dụng đối với tờ khai hải quan đăng ký từ thời điểm 0h00’ ngày 01/02/2022 (tương ứng với chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan).

Trường hợp tờ khai hải quan đăng ký trước thời điểm 0h00’ ngày 01/02/2022 (có chỉ tiêu thông tin Ngày đăng ký trên mặt tờ khai hải quan nhỏ hơn 0h00’ ngày Nghị định có hiệu lực), không được áp dụng suất thuế GTGT 8% (khai báo mã VB195).

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Hồ Đức Phớc (để b/c);
– TT Vũ Thị Mai (để b/c);
– TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
– Các đồng chí PTCT (để phối hợp chỉ đạo);
– Các đơn vị thuộc TCHQ ;
– Lưu: VT, TXNK, CNTT (3b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Chấm dứt hiệu lực công văn số 3847/TCHQ-GSQL ngày 02/8/2021 và công văn số 3980/TCHQ-GSQL ngày 11/8/2021

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 370/TCHQ-TXNK năm 2022 V/v Thực hiện Nghị định số 15/2025/NĐ-CP

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email