Công văn 3790/TCHQ-GSQL năm 2023 Vv kiểm tra c/o AK VK/KV điện tử truyền qua 1 cửa quốc gia

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3790/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

20/07/2023

20/07/2023

Nguyễn Văn Thọ

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3790/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra C/O mẫu AK và KV/VK được truyền qua hệ thống Một cửa quốc gia
Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ ký kết giữa Bộ Công Thương và Tổng cục Hải quan của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan Hàn Quốc của nước Đại Hàn dân quốc về hệ thống trao đổi dữ liệu xuất xứ điện tử nhằm tạo thuận lợi trong thực thi Hiệp định thương mại tự do (EODES), Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra thông tin C/O mẫu AK, KV/VK trên “Hệ thống quản lý C/O điện tử” được truyền qua hệ thống Một cửa quốc gia kể từ ngày 15/7/2023 như sau:

I. Hướng dẫn người khai hải quan khai C/O trên tờ khai:

Công chức hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai số tham chiếu C/O mẫu AK, KV/KV và ngày cấp trên tờ khai hải quan nhập khẩu, cụ thể:

1. Đối với tờ khai hải quan điện tử:

1.1. Hướng dẫn người khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp C/O điện tử tại chỉ tiêu 1.68-Phần ghi chú trên tờ khai hải quan theo cấu trúc sau:

&&AK/KV/VKDDMMYYYY ZZZZZZZZZZ&&

Trong đó:

AK: C/O mẫu AK để áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc

KV: C/O mẫu KV do Hàn Quốc cấp đề áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc

VK: C/O mẫu VK do Việt Nam cấp để áp dụng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc

DDMMYYYY (08 ký tự): Là ngày cấp C/O (DD: Ngày; MM: Tháng; YYYY: Năm)

ZZZZZZZZZZ: Là số tham chiếu C/O

Lưu ý: Trường hợp có nhiều C/O thì nhập thông tin liên tiếp của các C/O theo cấu trúc sau:

&&DDMMYYYYZZZZZZZZ&&&DDMMYYYYZZZZZZZZ&&

1.2. Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và nộp bổ sung C/O sau thời điểm làm thủ tục hải quan, khi người khai hải quan khai bổ sung C/O, công chức hải quan hướng dẫn người khai hải quan thực hiện nghiệp vụ AMA – khai bổ sung sau thông quan và khai thông tin C/O tại chỉ tiêu Phần ghi chú trên tờ khai AMA theo cấu trúc hướng dẫn tại mục 1.1 nêu trên.

2. Đối với tờ khai hải quan giấy:

2.1. Hướng dẫn người khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp C/O tại chỉ tiêu 32 “Chứng từ đi kèm” theo cấu trúc hướng dẫn tại mục 1.1.

2.2. Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan và bổ sung C/O sau thời điểm làm thủ tục hải quan, công chức hải quan hướng dẫn người khai hải quan khai số tham chiếu và ngày cấp C/O điện tử tại mục 4 văn bản đề nghị khai bổ sung theo Mẫu số 03/KBS/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 theo cấu trúc hướng dẫn tại mục 2.1 nêu trên.

II. Tiếp nhận, kiểm tra và xử lý:

1. Trên cơ sở thông tin khai báo về số C/O và ngày cấp trên tờ khai hải quan, công chức hải quan truy cập “Hệ thống quản lý C/O điện tử” để kiểm tra, tiếp nhận và xử lý thông qua các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào trang chủ “Hệ thống quản lý C/O điện tử”. Địa chỉ truy cập: http://10.224.145.85 với tên truy cập giống với tên truy cập của Hệ thống VNACCS/VCIS.

Lưu ý: công chức hải quan thực hiện đổi mật khẩu sau khi nhận được tài khoản: Tại màn hình đăng nhập cán bộ chọn chức năng “Đổi mật khẩu”, nhập thông tin rồi chọn nút “Đổi mật khẩu”.

Bước 2: Chọn chức năng C/O Hàn Quốc → Tra cứu C/O → Điền số tham chiếu C/O → Chọn “Tìm kiếm” để tra cứu C/O.

Bước 3: Khi màn hình hiển thị thông tin C/O tìm kiếm, công chức hải quan chọn biểu tượng chức năng “Xử lý” tại cột xử lý để thực hiện xử lý C/O liên quan.

Tại màn hình hiển thị thông tin chi tiết của C/O, công chức hải quan có thể tích chọn vào những dòng hàng thuộc cùng tờ khai sau đó nhấn tra cứu tờ khai để thực hiện xử lý. Nếu dòng hàng đã được xử lý ưu đãi/không ưu đãi, công chức hải quan lần 2 xử lý vẫn có thể chọn để xử lý tiếp với tờ khai khác.

Tại màn hình “Tìm kiếm tờ khai hải quan”, công chức hải quan nhập số tờ khai và năm đăng ký và chọn chức năng tìm kiếm để tìm tờ khai liên quan.

Sau đó màn hình hiển thị tờ khai tương ứng, công chức hải quan thực hiện nhấn vào vùng diện tích của tờ khai muốn xem và kiểm tra các thông tin liên quan. Trường hợp hàng hóa đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thì chọn ô “Ưu đãi”; trường hợp hàng hóa không đủ điều kiện để hưởng ưu đãi thì chọn ô “Không ưu đãi” và nhập lý do không ưu đãi (bằng tiếng Anh)  Sau đó công chức hải quan nhấn “Lưu thông tin”.

Lưu ý:

+ Trường hợp hàng hóa trên nhiều tờ khai, công chức hải quan tìm kiếm “tờ khai số 1”, sau khi đối chiếu kiểm tra xong thì tìm kiếm với “tờ khai số 2”.

+ Trường hợp một hàng hóa trên nhiều tờ khai có tờ khai được ưu đãi, có tờ khai không được ưu đãi thì trạng thái cuối cùng của hàng hóa đó là “Không ưu đãi”.

+ Trường hợp dòng hàng thuộc nhiều tờ khai khác nhau, công chức hải quan thực hiện xử lý dòng hàng lần lượt với từng tờ khai theo các bước ở trên.

+ Trường hợp dòng hàng được xử lý nhiều lần, có lần xử lý “Ưu đãi”, có lần xử lý “Không ưu đãi” thì trạng thái cuối cùng của dòng hàng đó là “Không ưu đãi”.

Bước 4: Sau khi đã xử lý tất cả các dòng hàng, công chức hải quan chọn “Thanh khoản C/O” để hoàn tất xử lý. Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận “Bạn có chắc chắn thực hiện thanh khoản C/O này? C/O sau khi thành khoản sẽ được gửi phản hồi kết quả xử lý cho Hàn Quốc?” công chức hải quan chọn “Xác nhận” để hoàn tất xử lý C/O hoặc chọn “Hủy bỏ” để hủy thao tác.

Sau khi xác nhận, cơ quan cấp C/O của Hàn Quốc sẽ nhận được thông tin chính thức của Hải quan Việt Nam và không thể sửa đổi thông tin sau khi đã thực hiện chức năng này.

Lưu ý: Thực hiện lựa chọn xử lý “Ưu đãi” hoặc “Không ưu đãi” đối với từng dòng hàng trên C/O. Tất cả các dòng hàng đều phải được lựa chọn xử lý thì kết quả kiểm tra C/O mới được chấp nhận và cho phép chọn “Thanh khoản C/O”.

2. C/O bị hủy và được cấp thay thế:

– Trường hợp C/O bị hủy, cơ quan cấp nước xuất khẩu sẽ gửi Thông báo hủy kèm lý do hủy tới nước nhập khẩu. Khi nhận được Thông báo hủy, hệ thống tự động phản hồi xác nhận việc nhận được thông tin này.

– Trên cơ sở thông tin về việc C/O đã bị hủy được thể hiện trên hệ thống, công chức hải quan tiến hành kiểm tra việc xử lý C/O như sau:

+ Trường hợp C/O được thông báo hủy và được cấp C/O mới thay thế, công chức hải quan thực hiện kiểm tra trên C/O mới được cấp thay thế. Việc xử lý kiểm tra C/O trên hệ thống được thực hiện theo hướng dẫn tại mục II.1 nêu trên.

+ Trường hợp C/O được thông báo hủy hoặc không có C/O mới cấp thay thế trên hệ thống hoặc không được cấp lại bản giấy, công chức hải quan tiến hành kiểm tra tờ khai có liên quan và không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt cho lô hàng có liên quan.

III. Xem chi tiết, lịch sử xử lý:

1. Xem chi tiết:

– Công chức hải quan thực hiện Bước 1, 2 như ở Mục 1 Phần II.

– Trên màn hình hiển thị thông tin C/O tìm kiếm, công chức hải quan chọn nhấn vào vùng diện tích của C/O cần xem, hệ thống sẽ hiển thị màn hình xem chi tiết của C/O được nhấn vào.

2. Xem lịch sử xử lý C/O:

– Công chức hải quan thực hiện Bước 1, 2 như ở Mục 1 Phần II.

– Trên màn hình hiển thị thông tin C/O tìm kiếm, công chức hải quan nhấn vào biểu tượng “Xem lịch sử” tại cột lịch sử trên danh sách C/O.

– Xem thông tin xử lý của từng dòng hàng: trên màn hình hiển thị thông tin C/O tìm kiếm, công chức hải quan nhân vào vùng diện tích của C/O cần xem. Sau đó nhấn vào vùng diện tích dòng hàng muốn xem thông tin xử lý, hệ thống sẽ hiển thị thông tin xử lý của dòng hàng đó.

IV. C/O cấp bản giấy:

Trường hợp hệ thống EODES gặp lỗi kỹ thuật, không thể hiện được C/O trên Hệ thống quản lý C/O điện tử, người khai hải quan có thể nộp bản chính C/O quy định tại Thông tư số 20/2014/TT-BCT ngày 25/6/2014 của Bộ Công Thương (đối với C/O mẫu AK) và Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương (đối với C/O mẫu KV/VK) để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Việc nộp C/O được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 33/2023/TT-BTC ngày 31/5/2023.

V. Đầu mối hỗ trợ:

1. Cục Giám sát quản lý – đầu mối hỗ trợ vướng mắc về nghiệp vụ.

Số điện thoại hỗ trợ: 024 39440833/8805.

Email: co@customs.gov.vn

2. Cục CNTT & Thống kê Hải quan – đầu mối hỗ trợ vướng mắc về kỹ thuật.

Số điện thoại hỗ trợ: 024 39440833/8657.

Email: thaonp2@customs.gov.vn

Tài liệu và video hướng dẫn sử dụng hệ thống chi tiết được đính kèm trên trang chủ “Hệ thống quản lý C/O điện tử”.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn cụ thể và niêm yết công khai nội dung hướng dẫn người khai hải quan khai báo C/O mẫu AK và mẫu K V/VK để người khai hải quan có cơ sở thực hiện theo đúng quy định./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công Thương (Cục Xuất Nhập Khẩu, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số);
– Cục CNTT và TKHQ;
– Cổng TTĐT Hải quan (để đăng tải);
– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thọ

Hướng dẫn người khai hải quan khai số tham chiếu C/O  AK, KV/KV và ngày cấp trên TK:

– tại ô ghi chú :&&AK/KV/VKDDMMYYYY ZZZZZZZZZZ&&

+ AK/KV/VK : loại form

+ DDMMYYYY 8 ký tự : DD ngày cấp C/O; MM là tháng cấp C/O; YYYY làm năm cấp C/O

+ZZZZZZZZZZ: số tham chiếu của form c/o điện tử

* nhiều C/O thì nhân đôi lên :&&AK/KV/VKDDMMYYYY ZZZZZZZZZZ&&&&AK/KV/VKDDMMYYYY ZZZZZZZZZZ&&

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 3790/TCHQ-GSQL năm 2023 Vv kiểm tra c/o AK VK/KV điện tử truyền qua 1 cửa quốc gia

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email