Công văn 3533/TCHQ-TXNK năm 2022 thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng (hàng thuỷ sản làm giống)

Thuộc tính văn bản

Số VB:3533/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:26/08/2022
Hiệu lực:26/08/2022
Người ký:Đào Thu Hương
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 3533/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 26/08/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3533/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu và thuế GTGT
Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Đầu tư TMDV XNK Tường Thịnh.
(1010 Hậu Giang, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 884/PC-TCT ngày 10/08/2022 của Tổng cục Thuế chuyển công văn số 01/2022/HNKGTS ngày 22/06/2022 của Hội doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản giống (Đại diện hội: Công ty TNHH MTV Đầu tư TMDV XNK Tường Thịnh) kiến nghị về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng thủy sản làm giống. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu

Căn cứ khoản 12 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016 quy định miễn thuế nhập khẩu đối với:

“12. Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.”

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quy định:

“Điều 18. Miễn thuế đối với giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật

1Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

3. Căn cứ để xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục giống cây trồnggiống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khẩu thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

4. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định này.”

Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản để làm giống đáp ứng quy định tại các văn bản nêu trên thì được miễn thuế nhập khẩu.

Đối với kiến nghị điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu để khuyến khích phát triển nuôi trồng thủy sản trong nước, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ với Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

2. Về thuế giá trị gia tăng

Căn cứ khoản 2 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định: “2. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền” thuộc đối tượng không chịu thuế.

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng như sau:

“Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, cành giống, c giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Đối với sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại Nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do nhà nước quy định.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp sản phẩm thủy sản do các cơ sở có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi do cơ quan quản lý nhà nước cấp nhập khẩu để làm giống thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng ở khâu kinh doanh thương mại khi doanh nghiệp nhập khẩu giống thủy sản bán cho nông ngư dân, đề nghị các doanh nghiệp liên hệ Tổng cục Thuế để được giải đáp.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hội doanh nghiệp nhập khẩu thủy sản giống được biết.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
– Tổng cục Thuế (để phối hợp);
– Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email