Công văn 3336/TCHQ-TXNK V/v áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3336/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

02/07/2021

Đã biết

Lưu Mạnh Tưởng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3336/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia
Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 985/HQBD-GSQL ngày 19/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo vướng mắc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa có xuất xứ từ New Caledonia. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022 (sau đây gọi tắt là Nghị định 111/2020/NĐ-CP) thì New Caledonia không thuộc Danh sách lãnh thổ thành viên Liên minh Châu Âu được hưởng ưu đãi EVFTA quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 111/2020/NĐ-CP.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với hàng hóa có xuất xứ từ New Caledonia.

Tổng cục Hải quan thông báo để Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ HTQT-BTC;
– Cục GSQL (để phối hợp);
– Cục CNTT & TKHQ (để phối hợp);
– Cục HQ tỉnh Bình Dương (thay trả lời cv 985/HQBD-GSQL);
– Lưu: VT, TXNK – Hường(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3336/TCHQ-TXNK V/v áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

lưu bài viết này (0)
CloseHãy để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • Đăng Văn bản

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan

  Dịch vụ vận chuyển

  Dịch vụ xin giấy phép

  ...

  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Newsletter Form (#7)