Công văn 3336/TCHQ-TXNK V/v áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 3336/TCHQ-TXNK
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 02/07/2021
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 3336/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 02/07/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3336/TCHQ-TXNK
V/v áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt EVFTA với hàng hóa từ New Caledonia
Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 985/HQBD-GSQL ngày 19/5/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương báo cáo vướng mắc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt đối với hàng hóa có xuất xứ từ New Caledonia. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020-2022 (sau đây gọi tắt là Nghị định 111/2020/NĐ-CP) thì New Caledonia không thuộc Danh sách lãnh thổ thành viên Liên minh Châu Âu được hưởng ưu đãi EVFTA quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 111/2020/NĐ-CP.

Đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không áp dụng thuế xuất khẩu ưu đãi và thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với hàng hóa có xuất xứ từ New Caledonia.

Tổng cục Hải quan thông báo để Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ HTQT-BTC;
– Cục GSQL (để phối hợp);
– Cục CNTT & TKHQ (để phối hợp);
– Cục HQ tỉnh Bình Dương (thay trả lời cv 985/HQBD-GSQL);
– Lưu: VT, TXNK – Hường(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email