Công văn 32/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc C/O mẫu D từ malaysia

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 32/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến một số trường hợp C/O mẫu D do Malaysia phát hành mà thể thức không đúng quy định tại Phụ lục VIIIA ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương, trên cơ sở thư thông báo của cơ quan có thẩm quyền Malaysia, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với các C/O mẫu D do Malaysia phát hành, cơ quan hải quan xem xét chấp nhận các C/O mẫu D được cấp có thể thức như sau:

Nội dungMẫu C/O mẫu D theo cam kết Hiệp địnhC/O mẫu D do cơ quan cấp đang cấp
Dòng chữ Original (Duplicate/Triplicate)Vị trí dòng chữ này nằm giữa trangChữ ORIGINAL góc bên phải C/O
Dòng chữ Third Country Invoicing tại ô số 13Third Country InvoicingThird – Country Invoicing

Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên
– Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu (để biết);
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ 
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận