Công văn 32/TCHQ-GSQL V/v vướng mắc C/O mẫu D từ malaysia

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 32/TCHQ-GSQL
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 03/01/2018
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 32/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 03/01/2018.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 32/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D
Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Liên quan đến một số trường hợp C/O mẫu D do Malaysia phát hành mà thể thức không đúng quy định tại Phụ lục VIIIA ban hành kèm theo Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương, trên cơ sở thư thông báo của cơ quan có thẩm quyền Malaysia, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Đối với các C/O mẫu D do Malaysia phát hành, cơ quan hải quan xem xét chấp nhận các C/O mẫu D được cấp có thể thức như sau:

Nội dungMẫu C/O mẫu D theo cam kết Hiệp địnhC/O mẫu D do cơ quan cấp đang cấp
Dòng chữ Original (Duplicate/Triplicate)Vị trí dòng chữ này nằm giữa trangChữ ORIGINAL góc bên phải C/O
Dòng chữ Third Country Invoicing tại ô số 13Third Country InvoicingThird – Country Invoicing

Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên
– Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu (để biết);
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ 
TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Lưu ý khi bình luận:
→ Vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu.
→ Hãy dùng tên và email thật của bạn khi comment.
→ Không nên có ý định Spam link nha các bạn.
→ Tất cả bình luận đều được kiểm duyệt vì thế hãy cẩn thận trước khi comment.
→ Nếu bạn muốn hỏi vấn đề gì thì hãy dùng chức năng Hỏi -Đáp nha!.
Xin cám ơn!

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email