Công văn 3105/TCHQ-GSQL năm 2021 C/O giáp lưng mẫu AANZ

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

3105/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

21/06/2021

Đã biết

Âu Anh Tuấn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
 ——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 —————
Số: 3105/TCHQ-GSQL
V/v xác minh C/O mẫu AANZ
Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1133/HQHCM-GSQL ngày 10/5/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trình bày vướng mắc liên quan đến C/O giáp lưng mẫu AANZ số tham chiếu 20205121875 ngày 22/12/2020 do Singapore cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thể hiện số tham chiếu C/O ban đầu trên C/O giáp lưng:

Căn cứ quy định tại Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân (AANZFTA) và điểm d khoản 3 Điều 10 Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ Công Thương, C/O giáp lưng phải bao gồm các thông tin liên quan đến C/O ban đầu phù hợp với yêu cầu thông tin tối thiểu nêu tại Phụ lục IV Thông tư số 31/2015/TT-BCT. Như vậy, mặc dù thông tin tối thiểu của C/O mẫu AANZ có thông tin số tham chiếu của C/O nhưng đối với C/O giáp lưng không bắt buộc phải thể hiện số tham chiếu của C/O ban đầu mà chỉ cần thể hiện các thông tin liên quan và phù hợp với C/O gốc.

2. Về việc C/O giáp lưng được cấp dựa trên nhiều C/O ban đầu:

Qua kiểm tra công văn số 1133/HQHCM-GSQL và hồ sơ gửi kèm thấy rằng C/O giáp lưng mẫu AANZ số tham chiếu 20205121875 ngày 22/12/2020 được Singapore cấp dựa trên 02 C/O mẫu AANZ do Úc cấp. Tuy nhiên, Hiệp định AANZFTA hiện không quy định việc cấp C/O giáp lưng được cấp dựa trên nhiều C/O ban đầu.

Do đó, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh C/O mẫu AANZ số tham chiếu 20205121875 với cơ quan cấp C/O của Singapore và thông báo cho đơn vị khi nhận được kết quả trả lời.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
 – Lưu: VT, GSQL (03b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
 Âu Anh Tuấn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 3105/TCHQ-GSQL năm 2021 C/O giáp lưng mẫu AANZ

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email