Công văn 3103/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v CTCNXXHH Hiệp định RCEP

Thuộc tính văn bản

Số VB:3103/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:28/07/2022
Hiệu lực:28/07/2022
Người ký:Đào Duy Tam
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 3103/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 28/07/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3103/TCHQ-GSQL
V/v CTCNXXHH Hiệp định RCEP
Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 746/HQQNg-NV ngày 17/6/2022 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi báo cáo vướng mắc thực hiện C/O mẫu RCEP, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Hiện nay, Bộ Tài chính đang trình Chính phủ ban hành Nghị định về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP giai đoạn 2022-2027. Sau khi Nghị định ban hành, Tổng cục Hải quan sẽ hướng dẫn thực hiện theo quy định.

2. Về việc doanh nghiệp khai sai biểu thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp:

– Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính về nguyên tắc xử lý vi phạm hành chính quy định: “Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.”

– Điểm a khoản 1, điểm a khoản 7 Điều 11, Điều 14 Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan quy định các hành vi vi phạm liên quan đến chứng từ.

Trường hợp doanh nghiệp khai sai biểu thuế nhập khẩu do chưa có Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP dẫn đến làm tăng số thuế phải nộp chưa đủ căn cứ để xử phạt theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 128/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

3. Việc tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP được thực hiện theo Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Về trang thông tin điện tử kiểm tra thông tin về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP. Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2844/TCHQ-GSQL ngày 12/7/2022 hướng dẫn nội dung trên. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu các văn bản dẫn trên để thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi được biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Duy Tám

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email