Công văn 2844/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v thông báo trang thông tin điện tử tra cứu mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi

Thuộc tính văn bản

Số VB:2844/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:12/07/2022
Hiệu lực:12/07/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 2844/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 12/07/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2844/TCHQ-GSQL
V/v thông báo trang thông tin điện t tra cứu mu ch ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2022 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, trên cơ sở thông báo của Ban thư ký ASEAN qua thư điện tử, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP trên trang thông tin điện tử như sau: https://rcep.sharepoint.com (Thông tin tài khoản đăng nhập và mặt khẩu sẽ được thông báo sau).

Nội dung tra cứu bao gồm thông tin về cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP, cụ thể:

– Thông tin về mẫu con dấu và chữ ký của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký trên C/O (mục: Specimen Signatures).

– Thông tin nhà xuất khẩu đủ điều kiện phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (mục: List of Approved Exporters).

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục CNTT và TKHQ (để phối hợp);
– Cục KTSTQ (để phối hợp);
– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email