Công văn 295/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v chuyển tiêu thụ nội địa và gia hạn thời gian lưu giữ đối với hàng hóa quá cảnh

Thuộc tính văn bản

Số VB:295/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:25/01/2022
Hiệu lực:25/01/2022
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 295/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 25/01/2022.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 295/TCHQ-GSQL
V/v chuyển tiêu thụ nội địa và gia hạn thời gian lưu giữ đối với hàng hóa quá cảnh
Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời công văn số 4323/HQQN-GSQL ngày 29/12/2021 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về việc nêu tại trích yếu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời gian dịch Covid dẫn đến tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

1. Về thẩm quyền cho phép chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa quá cảnh: Căn cứ Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; Hiệp định quá cảnh hàng hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thì việc tiêu thụ hàng hóa quá cảnh trên lãnh thổ nước cho quá cảnh chỉ được tiến hành trong trường hợp bất khả kháng và phải được Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) cho phép. 

2. Về thủ tục hải quan: Đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 4323/HQQN-GSQL, cụ thể: 

– Thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa quá cảnh chuyển tiêu thụ nội địa thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018), Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018). 

– Về địa điểm làm thủ tục chuyển tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa quá cảnh: Thực hiện tại Chi cục Hải quan nơi hàng hóa quá cảnh đang được lưu giữ. 

– Thủ tục xác nhận hàng đến đích (BIA) đối với hàng hóa quá cảnh chuyển tiêu thụ nội địa: Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa quá cảnh thực hiện nghiệp vụ BIA trên tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa quá cảnh, trong đó phần Ghi chú thể hiện: “hàng hóa đã được chuyển tiêu thụ nội địa theo tờ khai nhập khẩu số…ngày…tháng …năm…) và thông báo cho các chi cục mở tờ khai vận chuyển độc lập để phối hợp theo dõi, quản lý, lưu hồ sơ theo quy định.

– Về thẩm quyền gia hạn thời gian quá cảnh có thay đổi cửa khẩu xuất: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4408/TCHQ-GSQL ngày 26/7/2018 và công văn số 58/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2022 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Công ty TNHH ROM
(Đ/c: Số 33, đường Dịch vụ 7, P. Mỗ Lao,
Q. Hà Đông, TP. Hà Nội);
– Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email