Công văn 2705/GSQL-GQ2 về việc Hướng dẫn khai vận chuyển kết hợp trên tờ khai XNK tại chỗ

Thuộc tính văn bản

Số VB:2705/GSQL-GQ2
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Tổng cục hải quan
Ngày VB:29/08/2018
Hiệu lực:29/08/2018
Người ký:Âu Anh Tuấn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản đang cập nhật, hãy quay lại xem sau!

Chia sẻ văn bản

Tải về Công văn Số: 2705/GSQL-GQ2 do Tổng cục hải quan ban hành ngày 29/08/2018.

Nên xem Điều khoản sử dụng của chúng tôi để hiểu rõ quy định. Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu phát hiện lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2219/HQHCM-GSQL ngày 16/8/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về vướng mắc thực hiện Thông tư số 39/2018/TT-BTC, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan đối với trường hợp bán sản phẩm cho tổ chức, cá nhân khác để trực tiếp xuất khẩu

Can cứ quy định tại khoản 7 Điều 16, điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 về đối tượng miễn thuế, hoàn thuế; căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 12, khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về điều kiện miễn thuế, điều kiện hoàn thuế và công văn hướng dẫn số 4846/TCHQ-TXNK ngày 20/7/2017 của Tổng cục Hải quan (đính kèm) thì trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nhưng không trực tiếp xuất khẩu sản phẩm mà bán cho doanh nghiệp khác xuất khẩu sản phẩm thì không đáp ứng quy định cơ sở xác định hàng hóa miễn thuế, hoàn thuế nên không được miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu.

Vì vậy, tại Điều 2 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính đã bãi bỏ Điều 73 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Do đó, đối với trường hợp Công ty XNK Thuốc lá mua sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu của Công ty MTV thuốc lá Sài Gòn thì khi xuất khẩu phải thực hiện thủ tục hải quan theo loại hình xuất kinh doanh thông thường. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Công ty thực hiện.

2. Về việc khai vận chuyển kết hợp trên tờ khai XNK tại chỗ

Theo quy định tại điểm a1 khoản 5 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 58 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính về trách nhiệm người xuất khẩu “Khai thông tin tờ khai hải quan xuất khẩu và khai vận chuyển kết hợp, trong đó ghi rõ vào ô “Điểm đích cho vận chuyển bảo thuế” là mã địa điểm của Chi cục Hải quan làm thủ tục hải quan nhập khẩu và ô tiêu chí “Số quản lý nội bộ của doanh nghiệp” trên tờ khai xuất khẩu phải khai như sau: #&XKTC hoặc tại ô “Ghi chép khác” trên tờ khai hải quan giấy”.

Ngoài ra, tại mẫu số 01, mẫu số 02 Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC thay thế Phụ lục II thông tư số 38/2015/TT-BTC đã hướng dẫn cụ thể, rõ ràng nội dung khai báo tại các chỉ tiêu liên quan đến vận chuyển kết hợp gồm chỉ tiêu 1.65, 1.66, 1.67 mẫu số 01, chỉ tiêu 2.54, 2.55, 2.56 mẫu số 02. Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chi Minh căn cứ quy định, để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

3. Về việc lấy số liệu để lập danh sách các tờ khai hải quan nhập khẩu tại chỗ đã được thông quan theo mẫu số 01/TB-XNKTC/GSQL gửi cơ quan thuế nội địa, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kết xuất số liệu theo tổ hợp tiêu chí gồm: Mã phương thức vận chuyển khai là “9”, số quản lý nội bộ doanh nghiệp “#&NKTC#&số tờ khai xuất khẩu”, tên người xuất khẩu, tên người ủy thác xuất khẩu, tên địa điểm dỡ hàng, tên địa điểm xếp hàng. Vì vậy để khai thác được số liệu chính xác đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC và phụ lục Thông tư số 39/2018/TT-BTC kiểm tra, hướng dẫn cụ thể người khai hải quan khi khai báo đối với loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ.

Ngoài ra, Cục Giám sát quản lý về hải quan ghi nhận để nghiên cứu xây dựng chức năng thống kê các tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ hỗ trợ báo cáo.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email