Công văn 2425/TCHQ-GSQL năm 2020 thời hạn bổ sung c/o form AI

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2425/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thời điểm nộp C/O
Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam.
(Đ/c: 58-60 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công hàm số NV/265/COM/2020 ngày 30/3/2020 của Đại sứ quán Ấn Độ vướng mắc về thời điểm nộp C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính thì trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, người khai hải quan khai thuế suất MFN, không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Đối với kiến nghị của Đại sứ quán Ấn Độ: Tổng cục Hải quan ghi nhận những khó khăn, vướng mắc về thời điểm nộp C/O mẫu AI của Đại sứ quán Ấn Độ trong giai đoạn đại dịch COVID 19 để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tổng cục Hải quan thông báo để Đại sứ quán Ấn Độ được biết./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận