Công văn 2370/TCHQ-TXNK năm 2021 về Danh mục miễn thuế điện tử

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

2370/TCHQ-TXNK

Công văn

Tổng Cục Hải Quan

20/05/2021

Đã biết

Trần Bằng Toàn

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 2370/TCHQ-TXNK
V/v Danh mục miễn thuế
Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 181/HQBRVT-GSQL ngày 20/01/2021 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo vướng mắc trong việc đăng ký Danh mục miễn thuế điện tử. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 5 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì trường hợp Danh mục miễn thuế đã thông báo cần sửa đổi, chủ dự án thông báo Danh mục miễn thuế sửa đổi trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án.

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định hệ thống xử lý dữ liệu điện tử tự động trừ lùi số lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tương ứng với số lượng hàng hóa trong Danh mục miễn thuế.

Căn cứ điểm a Điều 3 Quyết định 1919/QĐ-TCHQ ngày 28/6/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định trường hợp nhập khẩu hàng hóa miễn thuế theo tổ hợp, dây chuyền phải nhập khẩu làm nhiều chuyến để lắp ráp thành tổ hợp, dây chuyền không trừ lùi được tại thời điểm nhập khẩu, cơ quan hải quan tiếp nhận Danh mục miễn thuế bản giấy.

Trên cơ sở công văn số 7373/TCHQ-TXNK ngày 19/11/2020 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn chính thức triển khai trên phạm vi toàn quốc việc xử lý miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, không thu thuế, xử lý tiền thuế nộp thừa trên Hệ thống Miễn giảm hoàn từ ngày 23/11/2020.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn xử lý các vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

1. Đối với vướng mắc không khai báo được tên, mã số thuế người xuất nhập khẩu trên Danh mục miễn thuế:

– Trường hợp chưa xác định được người nhập khẩu tại thời điểm thông báo Danh mục miễn thuế thì trước khi đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan hải quan hướng dẫn chủ dự án thực hiện khai bổ sung mã người xuất nhập khẩu và tên người xuất nhập khẩu tại chỉ tiêu Danh sách người xuất nhập khẩu trên Danh mục miễn thuế.

– Trường hợp danh sách người xuất nhập khẩu nhiều hơn 15 doanh nghiệp thì trước khi đăng ký tờ khai hải quan, cơ quan hải quan hướng dẫn chủ dự án thực hiện điều chỉnh Danh sách người xuất nhập khẩu trên Danh mục miễn thuế. Theo đó, chủ dự án bổ sung mã người xuất nhập khẩu và tên người xuất nhập khẩu có nhu cầu nhập khẩu gần nhất để thay thế vào danh sách người xuất nhập khẩu chưa phát sinh nhu cầu nhập khẩu tại chỉ tiêu Danh sách người xuất nhập khẩu trên Danh mục miễn thuế.

– Trường hợp khi khai Danh sách người xuất nhập khẩu mà hệ thống VNACCS không nhận diện được người xuất nhập khẩu, đề nghị đơn vị liên hệ trực tiếp với Bộ phận hỗ trợ người sử dụng – Helpdesk qua số điện thoại 19009299 (nhánh 2) và địa chỉ email bophanhotrotchq@customs.gov.vn.

2. Đối với vướng mắc thông báo DMMT đối với máy móc, thiết bị phải nhập khẩu nhiều lần, nhiều chuyến để lắp ráp thành sản phẩm hoàn chỉnh

Từ ngày 23/11/2020, trường hợp hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định là máy móc, thiết bị phải nhập khẩu làm nhiều lần chuyến để lắp ráp thành máy móc, thiết bị hoàn chỉnh không thể thực hiện trừ lùi theo số lượng hàng hóa tại thời điểm nhập khẩu thì cơ quan hải quan hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế trên Hệ thống Miễn giảm hoàn điện tử.

3. Đối với vướng mắc hệ thống chỉ cho đăng ký tờ khai sử dụng DMMT sau khi tờ khai trước có sử dụng DMMT đó đã được thông quan

Để đảm bảo việc quản lý trừ lùi chính xác hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo Danh mục miễn thuế đã đăng ký, hệ thống VNACCS được thiết kế và vận hành theo hướng không cho phép người khai sử dụng Danh mục miễn thuế khi Danh mục miễn thuế này đang được sử dụng cho tờ khai hải quan khác chưa được thông quan. Nguyên tắc này giống như trường hợp sử dụng Danh mục miễn thuế, phiếu theo dõi trừ lùi bản giấy, phải trừ lùi xong cho tờ khai hải quan này mới chuyển sang trừ lùi cho tờ khai hải quan khác. Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện theo đúng thiết kế của Hệ thống Vnaccs.

Trường hợp tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa phải kiểm tra chất lượng chưa thông quan, để có thể tiếp tục đăng ký tờ khai hải quan mới có sử dụng cùng Danh mục miễn thuế, thì doanh nghiệp sử dụng nghiệp vụ IDA01 gọi lại tờ khai hải quan chưa được thông quan đó, sửa các chỉ tiêu liên quan đến Danh mục miễn thuế: mã miễn thuế, số Danh mục miễn thuế, số dòng tương ứng trong Danh mục miễn thuế (theo đó không khai báo tại các chỉ tiêu này). Sau đó, Công ty có thể đăng ký tờ khai hải quan tiếp theo có sử dụng Danh mục miễn thuế đã thông báo với cơ quan hải quan. Khi có kết quả kiểm tra chất lượng của cơ quan có thẩm quyền, doanh nghiệp sử dụng nghiệp vụ IDA01 để sửa lại tờ khai hải quan của lô hàng đang chờ kết quả kiểm tra chất lượng và khai báo đầy đủ các chỉ tiêu trên hệ thống.

4. Đối với vướng mắc về việc giới hạn số lượng dòng hàng và giới hạn số lượng ký tự mô tả từng dòng hàng

Tổng cục Hải quan nhất trí đề xuất xử lý của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tại công văn số 181/HQBRVT-GSQL nêu trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết và thực hiện.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
– Cục CNTT (để ph/h);
– Lưu: VT, TXNK (3).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn
Văn bản này đang được BQT tóm tắt nội dung, có gì bạn quay lại xem sau !

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản Liên quan

Số văn bản dẫn chiếu

Số văn bản được căn cứ

Đính chính văn bản

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Công văn 2370/TCHQ-TXNK năm 2021 về Danh mục miễn thuế điện tử

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
Hãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký
×

Báo lỗi bài đăng

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Thủ đô của Việt Nam là gì (viết HOA có dấu) ?

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
docs@tbnexim.vn0973242113
Bình luận

Viết một bình luận

Nhận tin qua Email