Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 207/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu E cấp sau
Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2023

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trên cơ sở thông báo qua thư điện tử của Ban thư ký ASEAN ngày 29/12/2022 về kết quả phiên họp ACJC- WGROO lần thứ 13 trong ACFTA (mẫu E). Liên quan đến việc xác định C/O mẫu E cấp sau, Tông cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phó thực hiện như sau:

Quy tắc 11 Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN – Trung Quốc, nội luật hóa tại Điều 21 Thông tư số 12/2019/TT- BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương quy định C/O mẫu E được cấp trước hoặc tại thời điểm giao hàng. Trường hợp C/O mẫu E không được cấp tại thời điểm giao hàng hoặc không muộn hơn 3 ngày, tính từ ngày giao hàng theo đề nghị của nhà xuất khẩu, C/O mẫu E được cấp sau phù hợp với quy định và pháp luật của Nước thành viên xuất khâu. C/O mẫu E cấp sau trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày giao hàng và phải đánh dâu vào Ô số 13 nơi có dòng chữ “ISSUED RETROACTIVELY.

Qua thảo luận các nước thành viên ASEAN- Trung Quốc thống nhất việc khác nhau về cách tính 03 ngày kể từ ngày giao hàng để đánh dấu “Issued Retroactively” không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O mẫu E.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phô biết, thực tiện ⁄

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (03b)
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành
Công văn 207/TCHQ-GSQL năm 2023 Vv c/o cấp sau 3 ngày

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

207/TCHQ-GSQL

Công văn

Văn bản Hải Quan

13/01/2023

13/01/2023

Mai Xuân Thành

việc khác nhau về cách tính 03 ngày kể từ ngày giao hàng để đánh dấu “Issued Retroactively” không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O mẫu E

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 207/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 13/01/2023.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận