Công văn 1846/TCHQ-TXNK năm 2024 về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1846/TCHQ-TXNK

Công văn

Văn bản Hải Quan

02/05/2024

02/05/2024

Đặng Sơn Tùng

Sáng/tối:
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1846/TCHQ-TXNK
V/v hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để SXXK
Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2188/HQBD-TXNK ngày 31/8/2023 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã thực xuất khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 19 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sản phẩm, được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Căn cứ quy định tại điểm h, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ:

“2. Cơ sở đ xác định hàng hóa được miễn thuế:

h) Sn phm nhập khu tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan theo loại hình nhập gia công được miễn thuế nhập khu nếu người nhập khẩu tại ch đáp ứng quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều 10 Nghị định này. Sn phm nhập khẩu tại ch đăng ký tờ khai hi quan theo loại hình khác thì người nhập khu tại ch kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của sản phm nhập khu tại thời điểm đăng ký tờ khai.

Trường hợp người nhập khu tại ch đã nộp thuế nhập khu hàng hóa để sản xut, kinh doanh, đã đưa sn phm nhập khu tại cho vào sn xuất hàng hóa xuất khẩu và thực tế đã xut khu sn phm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khu đã nộp theo quy định tại Điều 36 Nghị định này.

Căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 36 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP:

1. Người nộp thuế đã nộp thuế nhập khu đối với hàng hóa nhập khu đ sn xuất, kinh doanh nhưng đã đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và đã xuất khẩu sn phm ra nước ngoài, hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, được hoàn thuế nhập khđã nộp.

2. Hàng hóa nhập khẩu được hoàn thuế nhập khu, bao gồm:

a) Nguyên liệu, vật tư (bao gồm c vật tư làm bao bì hoặc bao bì để đóng gói sn phm xuất khẩu), linh kiện, bán thành phm nhập khu trực tiếp cu thành sn phm xuất khu hoặc tham gia trực tiếp vào quá trình sn xuất hàng hóa xuất khẩu nhưng không trực tiếp chuyn hóa thành hàng hóa:

b) Sản phm hoàn chnh nhập khđể gn, lp ráp vào sn phm xut khu hoặc đóng chung thành mặt hàng đng bộ với sn phm xuất khẩu:

c) Linh kiện, phụ tùng nhập khu để bo hành cho sản phm xuất khu.

3. Cơ sở để xác định hàng hóa được hoàn thuế:

a) Tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa xuất khu có cơ sở sản xuất hàng hóa xut khu trên lãnh th Việt Nam; có quyền sở hữu hoặc quyn sử dụng đối với máy móc, thiết bị tại cơ sở sản xuất phù hợp với ngun liệu, vật tư, linh kiện nhập khu đ sản xuất hàng hóa xuất khẩu;

b) Trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu được hoàn thuế là trị giá hoặc lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khu thực tế được sử dụng để sn xuất sn phm thực tế xuất khẩu;

c) Sn phẩm xuất khu được làm thủ tục hi quan theo loại hình sản xuất xuất khu;

d) Tổ chức, cá nhân trực tiếp hoặc ủy thác nhập khu hàng hóa, xuất khu sn phm.

Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai chính xác, trung thực trên tờ khai hi quan về sn phm xuất khẩu được sản xuất từ hàng hóa nhập khu trước đây.

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất kinh doanh đã nộp thuế đối với số hàng hóa này, sau đó đưa vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực tế đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài hoặc vào khu phi thuế quan thì được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp.

Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 và các văn bản hướng dẫn Luật không có quy định về việc hoàn thuế nhập khẩu đối với trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ nguyên liệu, vật tư, linh kiện, sau đó giao cho doanh nghiệp khác gia công, hoàn thiện và nhận lại sản phẩm hoàn chỉnh để xuất khẩu ra nước ngoài.

Trường hợp doanh nghiệp cần giải thích pháp luật, kiến nghị sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp có văn bản kiến nghị gửi Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí – Bộ Tài chính để được hướng dẫn, giải đáp theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c);
– Cục QLGS CST, phí và lệ phí – Bộ TC;
– Vụ PC – Bộ TC;
– Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đặng Sơn Tùng

Tóm tắt cho văn bản này đang được BQT cập nhật, bạn vui lòng quay lại xem sau nha!

Thay thế cho văn bản

Đang được cập nhật...

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Đang được cập nhật...

Số văn bản Liên quan

Đang được cập nhật...

Số văn bản dẫn chiếu

Đang được cập nhật...

Số văn bản được căn cứ

Đang được cập nhật...

Đính chính văn bản

Đang được cập nhật...

Bị thay thế bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Đang được cập nhật....

Công văn 1846/TCHQ-TXNK năm 2024 về hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Lưu ! (0)
CloseHãy Đăng nhập để lưu bài viết này nha! nếu chưa có tài khoản hãy Đăng ký

Chia sẻ

×
 • ×

  Báo lỗi bài đăng

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

  Dịch vụ giao nhận XNK

  Dịch vụ hải quan, Vận chuyển, Xin giấy phép...
  docs@tbnexim.vn0973242113
  Bình luận

  Viết một bình luận

  Nhận tin qua Email

  Please enable JavaScript in your browser to complete this form.