Công văn 1721/GSQL-GQ1 năm 2021 V/v thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH

Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB: 1721/GSQL-GQ1
Loại VB: Công văn
Cơ quan: Văn bản Hải Quan
Ngày VB: 01/09/2021
Ngày HL: Đã biết
Người ký: Đào Duy Tám
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

hàng hóa thuộc danh mục quy định tại Mục I ban hành kèm Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH,người nhập khẩu nộp bảng đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được thông quan hàng hóa theo quy định.

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 1721/GSQL-GQ1 do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 01/09/2021.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1721/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH
Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám gát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 414/ATLĐ-    QCKĐ ngày 13/08/2021của Cục An toàn lao động về việc kiểm tra chất lượng, sản phẩm hằng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động -Thương Binh và xã hội. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý  kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chỉ tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2008/NĐ-CP ngày 15/5/2008); khoản 1 Điều 4 Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mắt an toàn thuộc trách. nhiệm quản lý nhà nuớc của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì đối với hàng hóa thuộc danh mục quy định tại Mục I ban hành kèm Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH, người nhập khẩu nộp bảng đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được thông quan hàng hóa theo quy định.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc biết, thực hiện thống nhất. Quá trình thực hiện vướng mắc, đề nghịgửi báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn./.

(Gửi kèm công văn số 414/ATLĐ-QCKĐ ngày 13/8/2021 của Cục An toàn lao động) 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục An toàn lao động (Đ/c: Tầng 13, tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTBXH, ngõ 8B, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội)
– Cục quản lý rủi ro
– Lưu: VT, GQ1 (3b).  
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGĐào Duy Tám

Để ủng hộ Ban Quản trị trong việc duy trì website, mua hosting , tên miền, bạn có thể ủng hộ cho website bằng cách đặt quảng cáo hoặc Donate cho website 01 ly cà phê khích lệ tinh thần BQT, Thanks !

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email