Sáng/tối:
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1721/GSQL-GQ1
V/v thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH
Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Cục Giám gát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 414/ATLĐ-    QCKĐ ngày 13/08/2021của Cục An toàn lao động về việc kiểm tra chất lượng, sản phẩm hằng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động -Thương Binh và xã hội. Về việc này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý  kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chỉ tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 74/2008/NĐ-CP ngày 15/5/2008); khoản 1 Điều 4 Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mắt an toàn thuộc trách. nhiệm quản lý nhà nuớc của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì đối với hàng hóa thuộc danh mục quy định tại Mục I ban hành kèm Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH, người nhập khẩu nộp bảng đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được thông quan hàng hóa theo quy định.

Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc biết, thực hiện thống nhất. Quá trình thực hiện vướng mắc, đề nghịgửi báo cáo về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được xem xét, hướng dẫn./.

(Gửi kèm công văn số 414/ATLĐ-QCKĐ ngày 13/8/2021 của Cục An toàn lao động) 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục An toàn lao động (Đ/c: Tầng 13, tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTBXH, ngõ 8B, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội)
– Cục quản lý rủi ro
– Lưu: VT, GQ1 (3b).  
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGĐào Duy Tám
Công văn 1721/GSQL-GQ1 năm 2021 V/v thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH

Số văn bản

Loại văn bản

Cơ quan ban hành

Ngày văn bản

Ngày hiệu lực

Người ký

1721/GSQL-GQ1

Công văn

Văn bản Hải Quan

01/09/2021

Đã biết

Đào Duy Tám

hàng hóa thuộc danh mục quy định tại Mục I ban hành kèm Thông tư số 01/2021/TT-BLĐTBXH,người nhập khẩu nộp bảng đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu có xác nhận của cơ quan kiểm tra cho cơ quan hải quan để được thông quan hàng hóa theo quy định.

Thay thế cho văn bản

Sửa đổi bổ sung cho văn bản

Số văn bản tham chiếu

Đính chính văn bản

Số văn bản Liên quan

Bị thay thế bởi văn bản

Bị sửa đổi bổ sung bởi văn bản

Tải về Công văn Số: 1721/GSQL-GQ1 do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 01/09/2021.

Khi tải về là bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của chúng tôi.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx

Chia sẻ bài viết

Báo lỗi văn bản

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Bình luận

Viết một bình luận