Công văn 1480/TCHQ-TXNK V/v vướng mắc về trị giá hải quan

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:1480/TCHQ-TXNK
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:09/03/2017
Ngày HL:Đã biết
Người ký:Nguyễn Hoàng Tuấn
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 1480/TCHQ-TXNK do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 09/03/2017.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 1480/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc về trị giá hải quan
Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 269/HQHCM-TXNK ngày 25/01/2017 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vướng mắc về phí bản quyền của Công ty TNHH Daily Frontier Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty). Về vụ việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phí bản quyền:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì phí bản quyền được cộng vào trị giá tính thuế hàng nhập khẩu nếu thỏa mãn 3 điều kiện: “liên quan đến hàng hóa nhập khẩu”, “như một điều kiện mua bán” và “chưa được tính trong giá thực thanh toán hay sẽ phải thanh toán”.

Trên cơ sở hồ sơ do Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cung cấp: Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký (số 3059/ĐKHĐSD ngày 09/5/2016); Hợp đồng mua bán hàng hóa; Tờ khai số 101087711540 ngày 19/10/2016; Giấy nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước; Vận tải đơn; C/O from D; Thỏa thuận/xác nhận giao dịch mua bán ngoại tệ; Lệnh chuyển tiền.

Đối chiếu quy định nêu trên và hồ sơ vụ việc cụ thể, trường hợp của Công ty TNHH Daily Frontier Việt Nam nhập khẩu hàng hóa theo Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký (số 3059/ĐKHĐSD ngày 09/5/2016), thì khoản phí bản quyền phải trả (6%) là khoản phải cộng và trị giá hàng nhập khẩu.

2. Về việc trùng thuế:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 thì đối tượng áp dụng thuế nhà thầu là tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thầu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

Căn cứ quy định tại Điều 1 Thông tư số 39/2015/TT-BTC thì đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và phạm vi áp dụng là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Đối chiếu quy định nêu trên thì đối tượng nộp thuế nhà thầu trong trường hợp này là Công ty Bonia International Holdings Pte Ltd tại Singapore, đối tượng thực hiện quy định về trị giá hải quan là Công ty TNHH Daily Frontier Việt Nam để tính các loại thuế ở khâu nhập khẩu. Như vậy, đối tượng thực hiện tại hai Thông tư nêu trên là khác nhau.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– PCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK-TGHQ (5b);
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email