Công văn 1449/TCHQ-GSQL năm 2022 V/v: Mã HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D

Nội dung
Thuộc Tính
Tóm tắt
Chia sẻ
Tải Về

Số VB:1449/TCHQ-GSQL
Loại VB:Công văn
Cơ quan:Văn bản Hải Quan
Ngày VB:25/04/2022
Ngày HL:Đã biết
Người ký:Mai Xuân Thành
Liên quan:

Tóm tắt văn bản :

Chia sẻ:

Tải về văn bản số: 1449/TCHQ-GSQL do Văn bản Hải Quan ban hành ngày 25/04/2022.

Để đọc được file tải về máy tính bạn phải cài phần mềm đọc file .docs .pdf .xlsx Nếu lỗi link hay nội dung hãy Báo Lỗi cho chúng tôi. Nếu bạn có văn bản mới có thể Đóng góp cho chúng tôi, Thanks !

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————
Số: 1449/TCHQ-GSQL
V/v: Mã HS trên chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ lần thứ 38 (SC-AROO 38) thực thi Hiệp định ATIGA diễn ra từ ngày 21/3-23/3/2021 theo hình thức trực tuyến về việc chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ sử dụng mã HS 2017 trên chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Các nước thành viên chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ (C/O bản giấy, C/O điện tử và chứng từ tự chứng nhận xuất xứ) sử dụng mã HS 2017 được cấp đến ngày 28/2/2023. Đối với chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu D được cấp từ ngày 01/3/2023, các nước thành viên ASEAN chỉ chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ sử dụng mã HS 2022.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Công Thương;
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

Quý khách cần dịch vụ giao nhận hàng hoá ?

Dịch vụ Khai báo hải quan

Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu

Dịch vụ vận chuyển nội địa, quốc tế

Viết một bình luận

Nhận bài viết qua Email