Công văn 1424/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu E

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 1424/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O mẫu E
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 7341/HQHP-GSQL ngày 16/10/2014 về việc vướng mắc C/O mẫu E số tham chiếu E14401820563072 cấp ngày 28/7/2014 và C/O mẫu E số tham chiếu E144401820887845 cấp ngày 26/8/2014, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 của Tổng cục Hải quan thì “người đứng tên trên ô số 1 của C/O mẫu E là người xuất khẩu, đồng thời là tên người phát hành hóa đơn trừ trường hợp hóa đơn do bên thứ ba phát hành”.

Trường hợp tại ô số 1 trên C/O mẫu E thể hiện người được ủy quyền mà không phải là tên người xuất khẩu và không thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba, C/O mẫu E đó không hợp lệ để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA.

Đối chiếu với các trường hợp trên, bộ hồ sơ thể hiện người đứng tên tại ô số 1 của C/O mẫu E gửi kèm công văn dẫn trên là người được ủy quyền mà không phải là tên người xuất khẩu hay người sản xuất và không thuộc trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba phát hành, (nhưng thông tin trên C/O thể hiện C/O được cấp trong trường hợp có hóa đơn do bên thứ ba). Do đó, các C/O mẫu E số tham chiếu E14401820563072 cấp ngày 28/7/2014 và C/O mẫu E số tham chiếu E144401820887845 cấp ngày 26/8/2014 không được chấp nhận để hưởng ưu đãi theo Hiệp định ACFTA. Đề nghị đơn vị thực hiện thủ tục từ chối C/O theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TH (3b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn
Chia sẻ

Dịch vụ giao nhận XNK

Dịch vụ hải quan

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ xin giấy phép

...

Viết một bình luận